Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

กฎหมายน่ารู้ เมื่อสิ้นสุดการสมรส


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

27-01-2023 09:48

กฎหมายน่ารู้ เมื่อสิ้นสุดการสมรส

ภาพประกอบเคส

1.กรณีการหย่าโดยความยินยอม
เป็นการหย่าด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย ต้องแสดงเจตนานั้นต่อหน้านายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนหย่า

การจัดการด้านบุตร
การอุปการะเลี้ยงดูบุตร แม้จะหย่ากันแล้วแต่ความเป็นพ่อแม่ยังอยู่และมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูลูกเช่นเดิม กฎหมายกำหนดให้สามีภรรยาที่ต้องการหย่าร้างทำข้อตกลงกันไว้ในสัญญาหย่าว่าทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นเงินจำนวนเท่าใด โดยกำหนดจำนวนไว้ในสัญญาให้ชัดเจน

การจัดการด้านทรัพย์สิน
การหย่าโดยการยินยอมมีผลรับตั้งแต่จดทะเบียนหย่า ข้อตกลงเรื่องการแบ่งทรัพย์สินต้องไปด้วยกันกับข้อตกลงในการหย่า

2.กรณีการหย่าโดยไม่ความยินยอม
การจัดการด้านบุตร
การอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้น ศาลจะเป็นผู้กำหนดว่าทั้งพ่อและแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเงินเท่าใด โดยพิจารณาจากความสามารถทางการเงินของทั้งสองฝ่ายและแม้ว่าพ่อแม่จะถูกถอนอำนาจการปกครองทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ไม่เป็นเหตุให้พ้นจากหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตร

การจัดการด้านทรัพย์สิน
สินสมรสนั้นกฎหมายกำหนดให้แบ่งทรัพย์สินกันตามจำนวนที่มีในวันฟ้องหย่า โดยให้ชายหญิงได้ส่วนแบ่งในสินสมรสเท่ากันกรณีที่มีหนี้ คู่หย่าจะต้องรับผิดชอบในหนี้ร่วมกัน ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ที่มา : ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดชลบุรี
https://bit.ly/3D4zWxa


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท