Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

จำเป็นแค่ไหน ที่ต้องใช้ยาคลายเครียด


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

27-01-2023 09:33

การดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้ต้องเผชิญกับความเครียดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่เมื่อมีความเครียดมากและนานเกินไปจนเรื้อรัง นอกจากจะส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจแล้ว ยังจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานลดลง ทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ง่ายขึ้น อีกทั้งยังทำลายความเชื่อมั่น สูญเสียความสามารถในการคิดและตัดสินใจ จนอาจเกิดภาวะซึมเศร้า จนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

ภาพประกอบเคส

การดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้ต้องเผชิญกับความเครียดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่เมื่อมีความเครียดมากและนานเกินไปจนเรื้อรัง นอกจากจะส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจแล้ว ยังจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานลดลง ทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ง่ายขึ้น อีกทั้งยังทำลายความเชื่อมั่น สูญเสียความสามารถในการคิดและตัดสินใจ จนอาจเกิดภาวะซึมเศร้า จนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

การจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม เช่น ออกกำลังกาย พูดคุยปรึกษากับคนอื่น มองสิ่งรอบตัวในแง่ดี เป็นต้น

มีคำถามมากมายที่ว่า จำเป็นแค่ไหนที่ต้องใช้ยาคลายเครียด การใช้ยาอาจมีที่ใช้ในบางกรณี แยกตามอาการและประเภทของยา ดังนี้

  1. ใช้ยาคลายเครียด เพื่อช่วยให้หลับพักได้ ในผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับจากความเครียด แต่หากดูแลตนเองอย่างถูกต้อง จะช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้ยา อย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องใช้ยาคลายเครียด ไม่ควรใช้ยาต่อเนื่องเกินกว่าสองสัปดาห์

  2. ใช้ยาแก้เศร้า ช่วยรักษาอารมณ์เศร้าที่รุนแรง ซึ่งควรได้รับการประเมินโดยแพทย์ จิตแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพจิต

แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ยาควรทำให้ถูกต้องและจะต้องไม่ก่อให้เกิดการติดยาแต่อย่างใด ซึ่งควรจะมีมาตรการสำหรับการดูแลตนเองด้วยวิธีต่างๆ ที่ไม่ใช้ยาร่วมด้วยเสมอ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) https://bit.ly/3J2uEGh
ข้อมูลจาก : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท