Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมนันทนาการ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

30-11-2022 10:00

พัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม รวมถึงการสร้างความผ่อนคลาย เป็นข้อดีของการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมยามว่างเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือความบันเทิง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

ภาพประกอบเคส

พัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม รวมถึงการสร้างความผ่อนคลาย เป็นข้อดีของการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมยามว่างเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือความบันเทิง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

โดยกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ควรคำนึงถึงการให้โอกาสผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดเวลา และเพื่อยืดอายุการเจ็บป่วยหรือภาวะพึ่งพิงออกไป

กิจกรรมนันทนาการด้านการกีฬา การส่งเสริมให้ประชาชนและผู้สูงอายุได้ใช้สถานที่ออกกำลังและเล่นกีฬาเป็นประจำทุกวัน เช่น สวนสุขภาพ สนามฟุตบอล ฟิตเนสและสนามกีฬา ให้มีความครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

กิจกรรมนันทนาการด้านการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและนันทนาการต่างๆ ในความรับผิดชอบของรัฐให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอสมุด หอศิลป์ สวนสัตว์ อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ วัดวาอาราม พระราชวัง การท่องเที่ยวเชิงเที่ยวแบบวิถีสุขภาพ

ด้านกิจการสังคมและกิจกรรมงานอดิเรก ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะกลุ่ม หรือชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายในชุมชนหรือระหว่างชุมชน โดยการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายของผู้สูงอายุจะได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับจังหวัด มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และในชุมชนมีการเพิ่มสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมาใช้พื้นที่ในรูปแบบการให้บริการจัดสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นการผ่อนคลายความเครียด และให้ความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น

ที่มา : รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยพ.ศ. 2562 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท