Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ความสุขของพ่อเลี้ยงเดี่ยว


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

15-11-2022 15:23

ปัจจุบันคำว่า “ครอบครัว” ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก เพราะปัจจุบันสังคมยังมี “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ที่อาจจะมีแค่ “แม่กับลูก” หรือ “ลูกกับพ่อ” ก็ได้ ซึ่งวัยวันนี้เราจะลองมาดูในมุมมองของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ผ่านงานวิจัยกันว่า การเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มี “พ่อกับลูก” นั้น จะสามารถมีความสุขได้อย่างไร

ภาพประกอบเคส

ปัจจุบันคำว่า “ครอบครัว” ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก เพราะปัจจุบันสังคมยังมี “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ที่อาจจะมีแค่ “แม่กับลูก” หรือ “ลูกกับพ่อ” ก็ได้ ซึ่งวัยวันนี้เราจะลองมาดูในมุมมองของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ผ่านงานวิจัยกันว่า การเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มี “พ่อกับลูก” นั้น จะสามารถมีความสุขได้อย่างไร

งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยการดำเนินชีวิตที่ทำให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวมีความสุข ของ ธวัชชัย กุลบ่าง และพนมพร พุ่มจันทร์ พบว่า มีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้บางครอบครัวต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว หนึ่งในปัจจัยหลักคือ

  • ถูกภรรยาทอดทิ้งไปมีครอบครัวใหม่
  • ภรรยาไม่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก

ในระยะแรกของการเปลี่ยนทางครอบครัว คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอาจต้องประสบกับความเครียดวิตกกังวลด้านเศรษฐกิจ ด้านการอบรมเลี้ยงดูลูก ด้านการทำงาน แต่การได้รับการสนับสนุนทางสังคมอย่างเหมาะสม การสนับสนุนทางอารมณ์ การยอมรับนับถือ ความห่วงใย ความรัก การดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร คำปรึกษาคำ แนะนำในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และการได้รับกำลังใจ ตลอดจนมิตรภาพที่ดีจากบุคคลรอบข้าง ทำให้สามารถปรับตัวด้านร่างกายและสภาพจิตใจได้จนนำไปสู่การตัดสินใจเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว

ปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีความสุข คือ

  1. ความสุขที่เกิดจากการเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง การได้เห็นพัฒนาการและการเรียนรู้ของลูกในแต่ละช่วงวัย การได้แบ่งปันและใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อกับลูก
  2. ความสุขที่เกิดจากความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ได้ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวลดความเครียด ความวิตกกังวล และแรงกดดันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ส่งผลให้การทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  3. ความสุขที่เกิดจากการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมอย่างเหมาะสม แรงสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง ทำให้มีความสุขที่ได้รับกำลังใจและได้รับการยอมรับ การยกย่องจากครอบครัว เพื่อนๆ บุคคลรอบข้าง และความช่วยเหลือจากสังคม

หากใครที่มองว่าเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแล้วครอบครัวจะขาดความอบอุ่น ขาดที่พึ่ง ทำให้ลูกมีปมด้อยจนกลายเป็นเด็กมีปัญหา แต่ความเข้าใจและกำลังใจจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะความเข้าใจกันระหว่างพ่อกับลูก จะทำให้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้อย่างแน่นอน

ที่มา : ผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยการดำเนินชีวิตที่ทำให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวมีความสุข Factors That Lead to Happiness in Single Dad โดย ธวัชชัย กุลบ่าง, พนมพร พุ่มจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกแพงแสน


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท