Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

พ่อ-ลูก ใช้เวลาร่วมกัน ส่งเสริมพัฒนาสมวัย


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

15-11-2022 15:19

จากงานวิจัยของกรมอนามัยและสำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศไทย (IHPP) พบว่า การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมต่าง ๆ ร่วมกับพ่อ ส่งผลต่อการมีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้าน

ภาพประกอบเคส

จากงานวิจัยของกรมอนามัยและสำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศไทย (IHPP) พบว่า การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมต่าง ๆ ร่วมกับพ่อ ส่งผลต่อการมีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้านสูงที่สุดได้แก่

  1. ด้านสติปัญญา-ภาษา
  2. ร่างกาย
  3. สังคม-อารมณ์
  4. การเรียนรู้

โดยการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

เพราะเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยจะมีเชาวน์ปัญญาดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ

อย่างไรก็ตาม เด็กไทยยังมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมต่างๆ เช่น การเล่านิทาน การร้องเพลง การเล่นร่วมกัน และการพาเด็กไปเล่นนอกบ้าน ร่วมกับพ่อ แม่ และผู้ดูแลค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับพ่อซึ่งมีน้อยที่สุด ทั้งนี้การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้ใหญ่ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ หรือผู้ดูแล ส่งผลต่อพัฒนาการสมวัยที่ดีเมื่อเทียบกับการที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกับผู้ใหญ่

ดังนั้น พ่อแม่ หรือผู้ดูแลจึงควรให้ความสำคัญในการใช้เวลากับเด็ก ผ่านการเล่นให้มากขึ้น รวมทั้งการอ่านหนังสือ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะช่วยกระตุ้นสมองให้เกิดวงจรการเรียนรู้ เพิ่มหน่วยความจำ ส่งเสริมสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ได้นำ

แนวทางการเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับครอบครัว ตามแนวคิด 3F (โดย กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้แก่

  • F : Family เล่นกับครอบครัว เพื่อน พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ที่มีทักษะและสร้างแรงจูงใจในการเล่น
  • F : Free เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามความต้องการที่อยากจะเล่น โดยมีมุมเล่น ลานเล่น สนามเด็กเล่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ให้เด็กเล่นที่ไหนก็ได้ โดยดูแลเรื่องความปลอดภัย
  • F : Fun เล่นให้สุข สนุก มีกิจกรรมหรือสื่อของเล่นหลากหลาย หาง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นไปตามวัย และเน้นธรรมชาติ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/181112/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท