Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

EM บำบัดน้ำเน่าเหม็น ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหลังน้ำท่วมลด


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

07-11-2022 09:33

ในช่วงที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และยุง ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะเจ็บป่วยได้

ภาพประกอบเคส

ในช่วงที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และยุง ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะเจ็บป่วยได้

EM (Effective Microorganisms) หรือจุลินทรีย์ มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำเน่าเบื้องต้น ซึ่งอาจเลือกใช้ได้ทั้ง EM ball และ EM น้ำ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เพื่อไม่ให้น้ำที่ท่วมขังเกิดการเน่าเสียและสามารถลดกลิ่นเหม็น รวมทั้งลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ EM เหมาะสำหรับใช้กับน้ำนิ่ง น้ำขัง ห้ามใช้กับน้ำไหล เพราะจะไม่ได้ผลตามต้องการ โดยมีวิธีการใช้ EM เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเหม็น ดังนี้

การใช้ EM ball

  1. กรณีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ให้ใช้ EM ball 1 ก้อนต่อพื้นที่ 5 – 10 ตารางเมตร ที่ความลึกของน้ำไม่เกิน 2 เมตร โดยใส่ 2 – 3 ครั้ง ต่อเดือน แล้วปล่อยทิ้งให้จุลินทรีย์ทำปฏิกิริยาต่อไป
  2. กรณีน้ำท่วมภายในอาคาร บ้านเรือน ที่พบน้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นและเน่าเสีย ให้ใช้ EM ball 1 ก้อนต่อพื้นที่ 2 – 5 ตารางเมตร โดยใส่ 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อเป็นการเร่งปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้น

การใช้ EM น้ำ

  1. กรณีน้ำท่วมขังบริเวณกว้าง พื้นที่ขนาดใหญ่ ให้เลือกวิธีการพ่นกระจายตัวจุลินทรีย์ให้ทั่วบริเวณที่ประสบปัญหา 20 – 80 ลิตรต่อพื้นที่น้ำท่วม 1 ไร่ ด้วยความลึกของน้ำท่วมไม่เกิน 1.5 เมตร
  2. กรณีน้ำท่วมถนน ตรอกซอย เป็นเวลานาน ให้พิจารณาจากลักษณะน้ำท่วมขังก่อน หากน้ำท่วมขังมีกลิ่นเหม็น น้ำเริ่มเน่าเสีย ให้เลือก EM สูตร 1 : 1,000 และกรณีน้ำยังไม่เน่าเสีย ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ให้เลือก EM สูตรที่เจือจางกว่า เช่น 1 : 3,000 ทั้งนี้ ก่อนฉีดพ่น EM ต้องคำนวณขนาดพื้นที่น้ำท่วมขังก่อน เพื่อกำหนดปริมาณที่แน่นอน และเหมาะสมกับพื้นที่


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท