Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

5 ข้อดีจากการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

07-11-2022 08:51

ผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ค่อยอยากออกกำลังกายหรือไม่ชอบออกกำลังกาย ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอหรือมีปัญหาทางสุขภาพได้ง่าย การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้ได้ผลดี จะต้องส่งผลต่อระบบร่างกาย จิตใจ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและลดโอกาสของการเจ็บป่วยได้มาก

ภาพประกอบเคส

ผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ค่อยอยากออกกำลังกายหรือไม่ชอบออกกำลังกาย ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอหรือมีปัญหาทางสุขภาพได้ง่าย การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้ได้ผลดี จะต้องส่งผลต่อระบบร่างกาย จิตใจ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและลดโอกาสของการเจ็บป่วยได้มาก

ข้อดีจากการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
1. ช่วยต้านทานโรคและรักษาโรคได้
การได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีส่งผลให้มีโอกาสการเกิดโรคภัยไข้เจ็บลดลงได้ การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง ช่วยให้ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดลดลงได้

2. ชะลอการเสื่อมของอวัยวะ
ช่วงวัยสูงอายุระบบการทำงานของร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ จะเริ่มมีความอ่อนแอลง การออกกำลังกายช่วยให้ความแข็งแรงของระบบการทำงานร่างกายได้ทำงานเป็นปกติอีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการออกกำลังกายของแต่ละบุคคลด้วย

3. ช่วยในการทรงตัวและมีรูปร่างดีขึ้น
น้ำหนักตัวที่มากเกินไปส่งผลให้กระดูกอ่อนแอและมีอาการเจ็บปวดตามข้อต่อร่างกาย รวมถึงอาจเกิดการทรงตัวที่ไม่ค่อยดี การออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพของการทรงตัวให้ดีขึ้น ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อช่วยลดน้ำหนักตัวที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องการทรงตัวได้

4. ช่วยสร้างสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
เมื่อไม่มีโรคภัยหรืออาการเจ็บป่วยก็จะช่วยลดความกังวลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เมื่อผู้สูงอายุได้มาออกกำลังกายร่วมกัน ก็จะช่วยสร้างสังคมผู้สูงอายุที่ชอบดูแลตัวเอง ทำให้เกิดสังคมใหม่ขึ้นมาได้

5. ส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
การออกกำลังกายช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เป็นปกติหรือลดความลำบากในการทำกิจกรรมลงได้ เนื่องจากการมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/exercises-for-seniors/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท