Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ความยั่งยืนของคู่รักเพศเดียวกัน


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

31-10-2022 08:37

การใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกัน ที่ควรจะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่กลับมีทั้งปัญหาอุปสรรคในการใช้ชีวิตมากมาย นอกจากเรื่องของการเปรียบเทียบกับความรักแบบชายหญิงทั่วไป ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ อุปนิสัยส่วนตัว ทัศนคติที่แตกต่างกัน และอีกมากมาย มาบั่นทอนความรักให้ไม่สามารถที่จะคบหากันได้ไปตลอดรอดฝั่ง

ภาพประกอบเคส

การใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกัน ที่ควรจะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่กลับมีทั้งปัญหาอุปสรรคในการใช้ชีวิตมากมาย นอกจากเรื่องของการเปรียบเทียบกับความรักแบบชายหญิงทั่วไป ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ อุปนิสัยส่วนตัว ทัศนคติที่แตกต่างกัน และอีกมากมาย มาบั่นทอนความรักให้ไม่สามารถที่จะคบหากันได้ไปตลอดรอดฝั่ง

งานวิจัยเรื่อง แนวทางในการชีวิตคู่อย่างยั่งยืนของคู่รักเพศเดียวกันในสังคมไทย (ภคพล เส้นขาว) ได้มองอุปสรรคหรือปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ของคู่รักเพศเดียวกันในสังคมไทยที่จะต้องประสบพบเจอ โดยจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับสังคมและสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ปัญหาต่างๆ ได้แก่

  1. ปัญหาการยอมรับจากครอบครัว สังคม ความคาดหวังต่าง ๆ และความเชื่อทางศาสนา
  2. ปัญหาความมั่นคงในชีวิต

เมื่อต้องพบเจอกับปัญหา สิ่งหนึ่งที่คู่รักไม่ว่าจะเป็นเพศไหน ชาย-หญิง ชาย-ชาย หญิง-หญิง สิ่งที่พวกเขาพยายามทำคือการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง เพื่อให้สังคมและครอบครัวยอมรับ

ครอบครัวจะเป็นต้นเริ่มเล็กๆ ในการให้การยอมรับและสนับสนุนคู่รักเพศเดียวกันให้สามารถครองคู่กันได้อย่างมั่นคง เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการดำเนินชีวิตตามวิถีทางที่ตนเองเลือก โดยไม่มองว่าความรักที่นอกเหนือจากชายหญิงเป็นเรื่องที่แตกต่างจากคนทั่วไป และไม่คาดหวังให้กลับมาเป็นเพศที่ถูกต้องตามที่สังคมกำหนดให้เป็น ซึ่งจะทำให้คู่รักเพศเดียวกันไม่สามารถใช้ชีวิตคู่ได้อย่างมั่นคง ขาดความเชื่อมั่นในชีวิต และไม่สามารถวางแผนกับอนาคตได้สุดท้ายแล้วก็จะส่งผลให้ชีวิตคู่มีอุปสรรคและต้องเลิกร้างกันไปในที่สุด

ที่มา : ส่วนหนึ่งจากงานวิจัย “แนวทางในการชีวิตคู่อย่างยั่งยืนของคู่รักเพศเดียวกันในสังคมไทย” โดย ภคพล เส้นขาว


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท