Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เช็กระดับว่าเราติดบุหรี่ในระดับไหน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

25-10-2022 11:56

ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ สามารถประเมินตนเองได้ว่าติดบุหรี่ (หรือติดนิโคติน) ในระดับใด เพื่อช่วยให้ทราบว่าจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากโปรแกรมการเลิกบุหรี่หรือไม่ หรือสามารถเลิกบุหรี่ได้เอง โดยใช้คำถามเพื่อประเมินระดับการติดบุหรี่ของตนเอง

ภาพประกอบเคส

ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ สามารถประเมินตนเองได้ว่าติดบุหรี่ (หรือติดนิโคติน) ในระดับใด เพื่อช่วยให้ทราบว่าจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากโปรแกรมการเลิกบุหรี่หรือไม่ หรือสามารถเลิกบุหรี่ได้เอง โดยใช้คำถามเพื่อประเมินระดับการติดบุหรี่ของตนเองดังนี้

คำถามเพื่อประเมินตนเอง

  1. คุณเริ่มสูบบุหรี่มวนแรกภายในครึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอน
  2. คุณสูบบุหรี่มากกว่า 10 มวนต่อวัน
  3. เป็นเรื่องยากที่คุณจะไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่
  4. คุณสูบบุหรี่ช่วงเช้ามากกว่าช่วงเวลาอื่น
  5. แม้ว่าคุณจะป่วย แต่คุณยังคงสูบบุหรี่

หากคุณตอบ “ใช่” มากกว่า 3 ข้อขึ้นไป โดยเฉพาะถ้ามีข้อ 1 หรือ 2 หรือทั้ง 1 และ 2 แสดงว่ามีระดับการติดบุหรี่สูงมาก ควรเข้ารับคำปรึกษาและจำเป็นต้องได้รับยาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ แม้ว่าการเลิกบุหรี่จะเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3VS3ENz


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท