Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ชีวิตเป็นสุข หลังวัย 60


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

25-10-2022 10:58

เมื่อชีวิตย่างเข้าสู่เลข 6 ย่อมมีความกังวลในหลาย ๆ ด้าน ที่สำคัญที่สุด เห็นจะเป็นด้านสุขภาพ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นวัยที่โรคภัยไข้เจ็บมักจะเกิดขึ้นง่าย

ภาพประกอบเคส

เมื่อชีวิตย่างเข้าสู่เลข 6 ย่อมมีความกังวลในหลาย ๆ ด้าน ที่สำคัญที่สุด เห็นจะเป็นด้านสุขภาพ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นวัยที่โรคภัยไข้เจ็บมักจะเกิดขึ้นง่าย

แนวทางการปฏิบัติตัว เพื่อที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุข มีดังนี้

 1. หมั่นดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยหลัก 4 อ.

 2. อ.อาหาร : กินน้อยตายยาก กินมากตายง่าย

 3. อ.ออกกำลังกาย : ขี้เกียจอายุสั้น ขยันอายุยืน
 4. อ.อารมณ์ : อารมณ์ดีอยู่ยาว อารมณ์เน่าอยู่สั้น
 5. อ.อันตราย (สิ่งที่เป็นพิษให้โทษต่อสุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ อบายมุข อุบัติเหตุ สารพิษ มลพิษ) : เสพพิษชีวิตหด งดพิษชีวิตยืด

 6. หมั่นตรวจเช็คสุขภาพเป็นระยะ เพื่อค้นหาปัจจัย เสี่ยงต่อสุขภาพและโรคภัยเงียบ ซึ่งเป็นโรคที่แฝงอยู่ในร่างกายโดยไม่ปรากฏอาการ เช่น เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง มะเร็งระยะแรก เป็นต้น

 7. รู้จักวางแผนการเงิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ และมีคุณธรรม)

 8. อย่าเกษียณจากชีวิตและงาน พึงทำในสิ่งที่ชอบ เช่น งานอดิเรกต่างๆ งานจิตอาสา ออกสมาคมกับผู้คน เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ฝึกสมอง สร้างคุณค่าและความภูมิใจให้ตนเอง พึงยึดมั่นในการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

 9. ให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ลดช่องว่างกับคนรุ่นหลัง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนต่างๆ ฝึกฟังอย่างลึก เพื่อเข้าใจผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายและการเปลี่ยนแปลง ทำหน้าที่เสมือน "แจกของ-ส่องตะเกียง" ให้แง่คิดแนว ทางการปฏิบัติแก่ผู้อื่น

 10. อย่ายึดมั่นถือมั่น/ยึดติดในอัตตา ทั้งในเรื่องความรู้-ประสบการณ์แห่งตน ความคิด-ค่านิยม-วิธีปฏิบัติแห่งตน รวมทั้งผลประโยชน์แห่งตน

 11. หมั่นเจริญทางปัญญา ให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสรรพสิ่งตามที่เป็นธรรมชาติที่เชื่อมโยงอิงอาศัยกัน และมีความเป็นไตรลักษณ์

 12. หมั่นเจริญสติ ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันและโดยการตามรู้ลมหายใจ การเคลื่อนไหวร่างกาย (นั่ง นอน ยืน เดิน) การทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ การเล่นกีฬา ออกกำลังกาย รวมทั้งฝึกตามดูรู้ทันความรู้สึก และความคิดของตนเองอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้หยุดหรือควบคุมอารมณ์และความคิดที่ก่อทุกข์ให้ตนเองได้ พึงเจริญมรณานุสติอยู่เนืองๆ เพื่อ "ยิ้มรับ" ความตาย และใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและมีคุณค่า

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน
https://www.thaihealth.or.th/?p=228791


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท