Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว มีความหวัง มีอาชีพ พึ่งตัวเองได้


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-10-2022 09:25

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2565 พบว่าประเทศไทยมีแม่เลี้ยงเดี่ยว 96,855 ราย ซึ่งแม้ชีวิตคู่จะจบลง แต่ชีวิตของเราต้องไปต่อให้ได้ ลูกจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเป็นพ่อแม่อยากลุกขึ้นสู้อีกสักครั้ง

ภาพประกอบเคส

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2565 พบว่าประเทศไทยมีแม่เลี้ยงเดี่ยว 96,855 ราย ซึ่งแม้ชีวิตคู่จะจบลง แต่ชีวิตของเราต้องไปต่อให้ได้ ลูกจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเป็นพ่อแม่อยากลุกขึ้นสู้อีกสักครั้ง

ปัจจุบัน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดให้มี “ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว” ให้บริการแม่/พ่อและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวสตรีที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรลำพัง แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว รวมถึงพ่อเลี้ยงเดี่ยว ที่ต้องการคำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีศูนย์ฯ กระจายตามจังหวัดทั่วประเทศแล้ว 9 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี เชียงราย ลำพูน ลำปาง ขอนแก่น ศรีสะเกษ ชลบุรี และสงขลา และจังหวัดพิษณุโลก ให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • ให้คำปรึกษาแนะนำ อาทิ ด้านครอบครัว ด้านการเลี้ยงดูบุตร ด้านสุขภาพจิต ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและด้านสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ
  • แนะนำและฝึกอาชีพที่สามารถเรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพได้ทันที เช่น แม่บ้าน ทำอาหาร ทำขนม ทำน้ำชง สปากระเป๋า ซ่อมรองเท้า มีทั้งหลักสูตรการเรียนระยะสั้น กลาง ยาว มีที่พัก และอาหารให้บริการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวระหว่างฝึกอาชีพ
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะแม่และเด็ก และบริการทางสุขภาพจิต
  • ประสาน ส่งต่อหน่วยงานเฉพาะทางให้ความช่วยเหลือ

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฯ จะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถหางานด้วยตนเองหรือรอศูนย์ฯ ประชาสัมพันธ์ช่วยหางาน และหากใครต้องการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะมีการประสานธนาคารออมสินให้ผู้อบรมจบหลักสูตร เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และภาคเอกชนสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพฟรี

ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากกับแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นความหวังที่เกิดขึ้นได้ หากคว้าโอกาสและพยายามให้เต็มที่ เป็นบริการฟรีสำหรับประชาชน และไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเท่านั้น อาจเป็นป้า น้า อาที่ต้องเลี้ยงหลานเพียงลำพังก็ได้ ไม่จำเป็นว่าเด็กต้องเป็นเด็กเล็ก เพราะสามารถโตกว่านั้นได้ แต่ต้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ที่มา : มติชนออนไลน์
https://www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_3485437


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท