Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การสร้างความนับถือตนเองให้ลูก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

04-10-2022 08:58

ความนับถือตนเอง (self-esteem) เป็นมุมมองต่อตนเอง โดยที่การมีความสามารถ และประสบความสำเร็จเป็นส่วนหนึ่ง และมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งขึ้นกับการให้คุณค่าต่อสิ่ง ๆ นั้นจากสังคม ร่วมกับความคิดเห็นและการตอบสนองของบุคคลใกล้ชิดที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อ-แม่ และผู้ดูแล

ภาพประกอบเคส

ความนับถือตนเอง (self-esteem) เป็นมุมมองต่อตนเอง โดยที่การมีความสามารถ และประสบความสำเร็จเป็นส่วนหนึ่ง และมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งขึ้นกับการให้คุณค่าต่อสิ่ง ๆ นั้นจากสังคม ร่วมกับความคิดเห็นและการตอบสนองของบุคคลใกล้ชิดที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อ-แม่ และผู้ดูแล

องค์ประกอบที่จะทำให้เด็กเกิดความนับถือเองที่ดี อาจประกอบดัวยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

  1. ตัวเด็กเอง หากเด็กนั้นมีทักษะความสามารถที่ดี พัฒนาการที่เหมาะสม ปราศจากโรคต่าง ๆ ได้ทำสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองรวมถึงผู้อื่นได้ตามวัย รวมถึงการมีคุณธรรมที่ดี จะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กนั้นมีความนับถือตนเองที่ดีได้

  2. พ่อแม่-ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ที่ให้ความรัก มีความผูกพันที่ดี ค้นหาและพัฒนาทักษะความสามารถที่มีในตัวเด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ดี มีคุณธรรม ได้ดูแลตนเองตามความสามารถ ชื่นชมเมื่อเด็กทำในสิ่งที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และยอมรับในข้อบกพร่องต่าง ๆ หรือความผิดพลาดของเด็ก พร้อมแนะนำทางออกหรือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นที่ปรึกษาให้แก่เด็ก รวมถึงอาจนำเด็กมาพบแพทย์หรือบุคคลที่อาจช่วยเหลือ-แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

  3. สังคม เพื่อน ครู หรือผู้ใหญ่ในสังคม ทั้งที่ใกล้ชิดและห่างไกลล้วนมีส่วนสำคัญในการสร้างความนับถือตนเองให้แก่เด็ก การส่งเสริมให้มีกลุ่มเพื่อน-สังคมที่ดีแก่เด็ก ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ป้องกันภัยต่าง ๆ ในสังคมเช่น การกลั่นแกล้งรังแก ยาเสพติด ร่วมค้นหาทักษะความสามารถต่าง ๆ ของเด็กและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในทักษะความสามารถต่าง ๆ มีพื้นที่-สื่อเพื่อส่งเสริมทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและครอบครัวที่ขาดแคลน และการเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3SIldNW


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท