Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล ด้วย 4 ทักษะสอนลูก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

04-10-2022 08:40

พ่อแม่และโรงเรียนมีบทบาทสำคัญมากในการสอนเด็กให้รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัลเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเด็กจะเริ่มหัดใช้อุปกรณ์ดิจิทัลจากที่บ้าน และเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกันที่โรงเรียน

ภาพประกอบเคส

พ่อแม่และโรงเรียนมีบทบาทสำคัญมากในการสอนเด็กให้รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัลเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเด็กจะเริ่มหัดใช้อุปกรณ์ดิจิทัลจากที่บ้าน และเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกันที่โรงเรียน

พ่อแม่ควรสังเกตและคอยเฝ้าดูกิจกรรมออนไลน์ของลูกว่าเขาเล่นอะไร และต้องสอนให้เด็กเข้าใจความคิด อารมณ์ของผู้อื่นที่ตกอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เด็กได้รู้จักเห็นอกเห็นใจ

วิธีการสร้างทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัลให้เด็ก 4 ข้อ ดังนี้

1. เล่นบทบาทสมมุติ สร้างเรื่องราว หรือเรื่องเล่า
ฝึกให้เด็กคิดในมุมมองของคนอื่น การอ่านนิทาน และให้เด็กเล่นบทบาทของตัวละคร จะช่วยให้เด็กเริ่มเข้าใจมุมมอง ความรู้สึก อารมณ์ของคนอื่น

2. สอนเด็กให้รู้จักคำที่เกี่ยวกับความรู้สึก
สอนให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกตัวเอง เพราะเด็กจำเป็นต้องรับรู้ความรู้สึกของตนเองก่อนจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

3. เรียนรู้ที่จะแสดงความเห็นในแง่บวก
สอนให้เด็กเรียนรู้ในการแบ่งปันความคิดในแง่บวกกับผู้อื่น กิจกรรมในห้องเรียนสามารถช่วยให้เด็กเริ่มต้นการเรียนรู้การร่วมยินดีไปกับผู้อื่น

4. สร้างสังคมแห่งการยอมรับและเคารพความแตกต่าง
สอนให้เด็กเรียนรู้ว่าผู้คนบนโลกใบนี้ต่างคนต่างก็มีความคิด มุมมองที่แตกต่างกัน ควรสอนให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญของการไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นโดยไม่ไตร่ตรองทั้งในชีวิตและในโลกอินเทอร์เน็ต

ที่มา : หนังสือทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล สสย.
https://bit.ly/3C2HgIn


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท