Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เลี้ยงลูกให้เก่ง ดี มีความสุข ด้วยเคล็ดลับ 5 ข้อ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

14-03-2022 09:59

ภาพของคำว่า “ครอบครัว” นอกจากการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก ที่เป็นสร้างมาจากสายสัมพันธ์ความรัก ความห่วงใยแล้ว พ่อแม่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทักษะทางสังคมให้กับลูก

ภาพประกอบเคส

ภาพของคำว่า “ครอบครัว” นอกจากการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก ที่เป็นสร้างมาจากสายสัมพันธ์ความรัก ความห่วงใยแล้ว พ่อแม่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทักษะทางสังคมให้กับลูก ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจร่วมกัน การรับรู้ความทุกข์สุข การติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การถ่ายทอดวัฒนธรรมและจริยธรรมต่างๆ เพื่อการดำรงอยู่ในสังคม และเพื่อสร้างให้ลูกเก่ง ดี มีความสุข พ่อแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยเคล็ดลับ 5 ข้อง่ายๆ ดังนี้

  1. พ่อต้องมีความรักให้กับแม่ของลูก มีความผูกพันกัน เพราะความสุขของพ่อแม่จะทำให้ลูกมีความสุขตามไปด้วย
  2. พ่อแม่ควรคลุกคลีใกล้ชิด พูดคุยกับลูกบ่อยๆ เทคนิคการพูดคุยที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับลูก คือ สนใจตอบคำถามของลูก ใช้คำถามเพื่อส่งเสริมให้ลูกคิด เช่น ทำไม อย่างไร
  3. คอยรับฟังและให้กำลังใจลูก มีเวลาให้เมื่อลูกมีปัญหา
  4. จัดหาประสบการณ์ที่หลากหลายให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ลูกจะได้ค้นพบตนเองว่าชอบอะไร ถนัดอะไร
  5. อย่าสอนด้วยการสั่ง แต่ควรใช้การขอความเห็นหรือหารือเพื่อกระตุ้นให้ลูกคิดแก้ปัญหา โดยเฉพาะในคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยรุ่น ลูกควรเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ภายในบ้าน ทำตัวเป็นเพื่อน และถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตให้ลูกได้ฟังบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีและจูงใจให้ลูกคิดตามโดยไม่ยัดเยียด

สิ่งสำคัญของความเป็นครอบครัวคือ พ่อแม่ต้องยอมรับในตัวลูก มีเวลาใกล้ชิด และพูดคุยกันบ่อยๆ ส่งเสริมให้ลูกได้รู้จักสร้างความรักให้แก่กันทั้งทางกายและจิตใจ จะเป็นพลังสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงต่อไป

ที่มา : คลินิกซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา
https://www.dmh.go.th/sty_lib/news/depression/view.asp?id=657


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท