Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

คลินิกสุขภาพเพศ โอกาสเข้าถึงกลุ่มหลากหลายทางเพศ


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

17-09-2022 14:56

เนื่องจากสังคมในอดีตไม่ได้เปิดรับกลุ่มคนข้ามเพศมากนัก ทำให้ต้องพบเจอกับข้อจำกัดในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำแนะนำในการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม การใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อไม่มีความรู้ที่ดีพอ บวกกับไม่กล้าปรึกษาแพทย์ ทำให้การดูแลสุขภาพของคนข้ามเพศอาจจะแย่กว่าคนทั่วไป ส่งผลให้มีอายุขัยเฉลี่ยต่ำกว่าคนทั่วไป หรือนำไปสู่การฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้น

ภาพประกอบเคส

เนื่องจากสังคมในอดีตไม่ได้เปิดรับกลุ่มคนข้ามเพศมากนัก ทำให้ต้องพบเจอกับข้อจำกัดในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำแนะนำในการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม การใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อไม่มีความรู้ที่ดีพอ บวกกับไม่กล้าปรึกษาแพทย์ ทำให้การดูแลสุขภาพของคนข้ามเพศอาจจะแย่กว่าคนทั่วไป ส่งผลให้มีอายุขัยเฉลี่ยต่ำกว่าคนทั่วไป หรือนำไปสู่การฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อสังคมเปิดกว้าง การดูแลทางการแพทย์ดีขึ้น ครอบครัวเข้าใจมากขึ้น ทำให้การติดต่อหรือเข้ารับการปรึกษาปัญหาเรื่องเพศเป็นเรื่องเปิดเผย ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์หรือปัญหาฮอร์โมนเพศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเพศทางเลือกสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุม ไม่แบ่งแยก

ปัจจุบันมีคลินิกสุขภาพเพศหลายแห่งเปิดให้บริการให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพกายและและสุขภาพจิต แก่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น คลินิกสุขภาพเพศครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของกลุ่มคนข้ามเพศ และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้เข้าถึงการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจจากแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความเท่าเทียม มีปลอดภัยในการแสดงตัวตนอย่างเปิดเผย และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม เช่นเดียวกับประชาชนทุกคน

ที่มา : บอกเล่า ก้าวทันหมอ โดย คลินิกสุขภาพเพศครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย https://bit.ly/3RyxGTW


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท