Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เคล็ดลับดูแลตนเองให้สุขภาพดี


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

09-09-2022 10:45

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของตนเองมากขึ้น การมีสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลให้อายุยืนยาว ทุกคนสามารถสร้างและปรับพฤติกรรมที่ดีได้ด้วยตนเองจนเป็นนิสัย เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้ร่างกายห่างไกลโรคและความเจ็บป่วย ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

ภาพประกอบเคส

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของตนเองมากขึ้น การมีสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลให้อายุยืนยาว ทุกคนสามารถสร้างและปรับพฤติกรรมที่ดีได้ด้วยตนเองจนเป็นนิสัย เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้ร่างกายห่างไกลโรคและความเจ็บป่วย ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้น เราสามารถสร้างได้ด้วยเคล็ดลับง่ายๆ โดยการเริ่มต้นจากการ

  1. ปรับพฤติกรรมการกิน เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ถูกหลักโภชนาการ รับประทานอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆ ครบถ้วน เน้นข้าวแป้งธัญพืชที่ไม่ขัดสี เพื่อเพิ่มใยอาหาร รับประทานผักและผลไม้ที่หลากหลาย เพื่อให้ร่างกายได้รับใยอาหารและวิตามิน เน้นโปรตีนที่ดี เช่น โปรตีนจากพืช ถั่วเหลือง เต้าหู้ ปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง ควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และรสเค็ม รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด เพราะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  2. ปรับพฤติกรรมทางกาย ด้วยการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ ควบคู่กับ การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ประมาณ 20 – 30 นาที/ครั้ง (สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง) และ พักผ่อนให้เพียงพอ งดการสูบบุหรี่

  3. ปรับพฤติกรรมทางใจ หลีกเลี่ยงความเครียดหรือวิตกกังวล ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย เพราะการมีสุขภาพจิตที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้น

นอกจากการปรับพฤติกรรมต่างๆ แล้ว สิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ คือ การหมั่นตรวจสุขภาพของตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ อีกด้วย

ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/178202/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท