Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วิธีเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

13-03-2022 21:37

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทำให้หลายโรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดให้นักเรียนกลับเข้าไปเรียนในห้องเรียน การเรียนออนไลน์จึงเป็นทางออกที่ของสถานการณ์นี้

ภาพประกอบเคส

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทำให้หลายโรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดให้นักเรียนกลับเข้าไปเรียนในห้องเรียน การเรียนออนไลน์จึงเป็นทางออกที่ของสถานการณ์นี้

คำแนะนำสำหรับการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

  1. เวลาที่เหมาะสม คือ ระดับประถมแต่ละคาบวิชา ควรใช้เวลาประมาณ 30 นาที ขณะที่ระดับมัธยมไม่ควรเกิน 45 นาที และแบ่งเวลาพักที่เหมาะสมเพื่อผ่อนคลาย เนื่องจากแต่ละช่วงวัยนั้นจะมีสมาธิที่ต่างกัน
  2. การมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารระหว่างผู้เรียนละผู้สอน เป็นการเรียนแบบการสื่อสาร 2 ทาง โดยมีการตอบโต้กันระหว่างครูและนักเรียน
  3. บทเรียนต้องเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
  4. การใช้ประสบการณ์ส่วนตัว ในการแบ่งปันเรื่องราว ในการเรียนการสอน
  5. ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ หรือ learning experience ของเด็กมาต่อยอดการเรียนการสอน
  6. การประเมินผล และมีการทดสอบเป็นระยะ เช่น การตอบคำถามท้ายคาบ

ทั้งนี้เพื่อการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองควรจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม มีการจัดพื้นที่การเรียนสำหรับบุตร หลาน ในกรณีที่บ้านไม่มีห้องแยก แนะนำให้เด็กใส่หูฟัง หรือบูรณาการตามสภาพแวดล้อม พร้อมเน้นยำเรื่องแสงสว่างของจอ และบริเวณรอบให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อถนอมสายตาของเด็กด้วย

ที่มา : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
https://bit.ly/3B2RlnF


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท