Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

5 ทักษะจำเป็นสำหรับฟรีแลนซ์


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

09-09-2022 08:42

ทักษะสำคัญที่คนทำงานในรูปแบบการเป็นฟรีแลนซ์ต้องมี และเป็นสิ่งที่แตกต่างจากการทำงานเป็นลูกจ้างประจำในองค์กร

ภาพประกอบเคส

ทักษะสำคัญที่คนทำงานในรูปแบบการเป็นฟรีแลนซ์ต้องมี และเป็นสิ่งที่แตกต่างจากการทำงานเป็นลูกจ้างประจำในองค์กร

1. ทักษะการบริหารจัดการ
การเป็นฟรีแลนซ์คือการรวมงานทุกประเภทให้อยู่ในคนๆ เดียว ทั้งทักษะงานซึ่งแต่ละคนมีความชำนาญ รวมไปถึงการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน การจัดการปัญหา ฯลฯ ที่สำคัญมากและต้องคำนึงถึงคือการจัดการด้านการเงิน ซึ่งยากที่จะกะเกณฑ์ว่าค่าจ้างงานจะถูกจ่ายโอนเมื่อใด เพราะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้นการสำรองเงินไว้ใช้อย่างเหมาะสมกับรอบรายจ่ายที่อาจจะมีกำหนดเวลาตายตัวจึงจำเป็น รวมไปถึงการคิดคำนวณด้านภาษี

2. การเรียนรู้ใหม่และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
สำหรับคนทำงานอิสระ เรื่องการพัฒนาทักษะความรู้อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองอย่างเต็มที่ คนทำงานจึงต้องพิจารณาทิศทางงาน และนำตนเองไปอยู่ในช่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถมีความสามารถเพียงพอสำหรับการแข่งขันในตลาดการจ้างงาน

3. ทักษะการสื่อสาร/เจรจาต่อรอง
การสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ้นได้ เริ่มต้นจากการฟัง ในการทำงานอิสระที่ต้องรับโจทย์จากลูกค้า การฟังเพื่อให้ได้ยินความต้องการที่แท้จริงของผู้ว่าจ้างมีความสำคัญอย่างยิ่ง บางครั้งลูกค้าอาจไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างชัดเจนแม่นยำ คนรับงานจึงต้องเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมทั้งกรอบเงื่อนไขของงาน และสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และเกิดความชัดเจนมากที่สุด

4. การวางแผน/จัดลำดับความสำคัญ
คนรับงานอิสระ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีงานในมือเพียงงานเดียว การวางแผนการทำงานและจัดลำดับความเร่งด่วนของแต่ละงานอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากมีปัญหาต้องสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้รับรู้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน

5. การกำหนดค่าแรง
ฟรีแลนซ์หลายคนเผชิญปัญหาเรื่องการกำหนดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะส่วนที่เป็นค่าแรงที่ตนเองต้องได้รับ และเป็นไปได้ว่าหลายงานมีกรอบค่างานค่อนข้างแตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือการมีราคากลางของตนเอง แล้วประเมินวงเงินจากระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการทำงาน ซึ่งจะสามารถแจกแจงให้ลูกค้าเห็นว่าตัวเลขรวมที่เสนอเป็นค่าใช้จ่ายนั้นมาจากฐานวิธีคิดอย่างไร ซึ่งจะทำให้การเจรจาต่อรองทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะอยู่บนฐานของข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจน

ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ
https://www.bangkokbanksme.com/en/freelance-gig-economy


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท