Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

13-03-2022 21:28

เด็กที่มีอาการเข้าข่ายเด็กสมาธิสั้นนั้นสามารถรักษาได้ โดยการปรับสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู ควบคู่กับการสร้างระเบียบวินัย การยอมรับในความบกพร่องของเด็ก เอาใจใส่ดูแลเด็กมากขึ้น แยกจากกลุ่มเด็กซน รวมถึงให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายจะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น

ภาพประกอบเคส

เด็กที่มีอาการเข้าข่ายเด็กสมาธิสั้นนั้นสามารถรักษาได้ โดยการปรับสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู ควบคู่กับการสร้างระเบียบวินัย การยอมรับในความบกพร่องของเด็ก เอาใจใส่ดูแลเด็กมากขึ้น แยกจากกลุ่มเด็กซน รวมถึงให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายจะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น

ยารักษาที่ดีที่สุดคือ ความรักความใกล้ชิดจากครอบครัว จะทำให้เด็กสมาธิสั้นมีโอกาสคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น โดยมีข้อคิดที่เป็นสุขบัญญัติ 8 ประการ เกี่ยวกับวิธีการดูแลเด็กสมาธิสั้นให้อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข ได้แก่

  • อย่าเปิดทีวีเสียงดังจนเกินไป หรือสภาพแวดล้อมในบ้านต้องไม่วุ่นวายหรือมีการทะเลาะกันบ่อยครั้ง
  • หามุมสงบสำหรับเด็ก เพื่อให้เกิดสมาธิในการทำการบ้าน
  • ฝึกฝนวินัยให้เด็ก สร้างกรอบกฎเกณฑ์ มีตารางเวลาชัดเจน ไม่ปล่อยปละละเลย หรือตามใจจนทำให้เด็กติดเกม
  • มีการสื่อสารที่สั้น กระชับ ชัดเจน หากไม่แน่ใจให้เด็กทบทวนว่าสิ่งที่สั่งสอนไปคืออะไรบ้าง เพราะเด็กสมาธิสั้นมักไม่ค่อยมีความอดทนในการฟัง
  • มีความเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นอย่างจริงจังและเข้าใจ
  • จัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความเป็นระเบียบ ไม่ปล่อยให้บ้านรกรุงรัง
  • อย่าทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย
  • ไม่ควรจับกลุ่มให้เด็กสมาธิสั้นอยู่ใกล้ชิดกับเด็กที่มีปัญหาแบบเดียวกัน เพราะจะทำให้กลายเป็นเด็กเกเร ก้าวร้าวได้

ที่มา : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
https://bit.ly/3uxVbUv


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท