Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ผลกระทบของกัญชาต่อทารกในครรภ์


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-08-2022 11:17

กัญชามีสารเคมีที่ชื่อว่า tetrahydrocannabinol (THC) ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและถึงขั้น “เคลิ้ม” นอกจากนี้ยังมีสารเคมีอื่นที่มีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย มีการศึกษาพบว่าการได้รับกัญชามาก ๆ จะสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ช้าลงของไข่เข้าสู่มดลูก ซึ่งอาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือความล้มเหลวในการฝังตัวของตัวอ่อนได้ และสารเคมีในกัญชา สามารถผ่านรกไปยังทารกในครรภ์ได้อีกด้วย

ภาพประกอบเคส

กัญชามีสารเคมีที่ชื่อว่า tetrahydrocannabinol (THC) ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและถึงขั้น “เคลิ้ม” นอกจากนี้ยังมีสารเคมีอื่นที่มีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย มีการศึกษาพบว่าการได้รับกัญชามาก ๆ จะสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ช้าลงของไข่เข้าสู่มดลูก ซึ่งอาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือความล้มเหลวในการฝังตัวของตัวอ่อนได้ และสารเคมีในกัญชา สามารถผ่านรกไปยังทารกในครรภ์ได้อีกด้วย

โทษของกัญชาต่อการตั้งครรภ์

  • การตกไข่ไม่เป็นไปตามรอบปกติ
  • การตั้งครรภ์นอกมดลูก เนื่องจากจะทำให้เกิด การเคลื่อนที่ซ้ำลงของไข่เข้าสู่มดลูก (ในสัตว์ทดลอง)
  • ภาวะทารกในครรภ์น้ำหนักน้อย
  • คลอดก่อนกำหนด หากใช้กัญชา และบุหรี่ ร่วมกัน
  • สารเคมีภายในกัญชาสามารถผ่านรกไปยังบุตรได้ ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองการเรียนรู้ และพฤติกรรม
  • ภาวะตายคลอด หรือภาวะแทรกซ้อนในทารกที่ส่งผลให้เสียชีวิต
  • ไม่แนะนำให้ใช้กัญชาในสตรีให้นมบุตรเช่นกัน

การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์จึงควรมีการควบคุมและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ สตรีมีครรภ์ควรงดเว้นการใช้กัญชา แม้จะใช้เพื่อการรักษาก็ตาม

ที่มา : ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3PPCKBO


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท