Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ผู้สูงอายุ ประเมินสุขภาพที่ดี รอบเอวต้องไม่เกินส่วนสูงหารสอง


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

26-08-2022 10:28

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ประเมินตนเอง ให้รู้ภาวะสุขภาพ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น มีภาวะโภชนาการดีและสุขภาพดี

ภาพประกอบเคส

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ประเมินตนเอง ให้รู้ภาวะสุขภาพ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น มีภาวะโภชนาการดีและสุขภาพดี พร้อมทั้งขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์การประเมิน 2 เกณฑ์ คือ

1) ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

2) ค่ารอบเอวปกติไม่เกินส่วนสูงหารสอง

ซึ่งจะสามารถบ่งชี้ภาวะอ้วนลงพุง สาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ได้แม่นยำมากขึ้น

ทั้งนี้ ค่าดัชนีมวลกายสำหรับคนเอเชียที่อยู่ในวัยทำงานและผู้สูงอายุยังคงใช้เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก คือ ค่าปกติอยู่ระหว่าง 18.5-22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ส่วนเกณฑ์รอบเอวปกติต้องไม่เกินส่วนสูงของตนเองหารด้วยสอง ทั้งคนวัยทำงานและผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพตนเองด้วย ของผู้สูงอายุ ที่ต้องการลดอ้วน ลดพุง

1) การกินอาหารให้ตรงเวลา

2) มีความหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วน 2:1:1 คือ ผักหลากสี 2 ส่วน เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ 1 ส่วน ข้าว แป้ง 1 ส่วน

3) ลดการกินอาหารประเภท หวาน มัน เค็ม ชา กาแฟ ขนมเบเกอรี

4) ควรดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย 8 แก้ว หรือ 2 ลิตรต่อวัน

5) ออกกำลังกายวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน

6) ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เซ็ง ไม่เครียด ไม่คิดฟุ้งซ่าน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/177627


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท