Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

7 วิธี สร้างเวลาคุณภาพของครอบครัว


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: สุขภาพใจ

06-08-2022 15:13

ครอบครัวที่สมาชิกมีโอกาสใช้เวลาอย่างมีคุณภาพร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นวิถีของครอบครัว เช่น การทำกิจกรรมร่วมกัน พูดคุยปรึกษาหารือ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมในชุมชน / สังคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติตน ผู้ใหญ่ดูแล เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก และต่างคนทำหน้าที่ที่พึงมีต่อครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คิดถึงความรู้สึกและความสุขของกันและกัน ก่อเกิดเป็นสายใยความอบอุ่นของครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ต่างก็ปรารถนา ให้มีและเกิดขึ้นในครอบครัวของตน

ภาพประกอบเคส

ครอบครัวที่สมาชิกมีโอกาสใช้เวลาอย่างมีคุณภาพร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นวิถีของครอบครัว เช่น การทำกิจกรรมร่วมกัน พูดคุยปรึกษาหารือ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมในชุมชน / สังคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติตน ผู้ใหญ่ดูแล เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก และต่างคนทำหน้าที่ที่พึงมีต่อครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คิดถึงความรู้สึกและความสุขของกันและกัน ก่อเกิดเป็นสายใยความอบอุ่นของครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ต่างก็ปรารถนา ให้มีและเกิดขึ้นในครอบครัวของตน

การสร้างเวลาคุณภาพของครอบครัวด้วย 7 วิธี คือ

  1. สร้างบรรยากาศให้ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ง่าย อิสระเปิดเผย ตรงไปตรงมาด้วย ความรัก
  2. สร้างบรรยากาศของการยอมรับ และความไว้วางใจกัน
  3. ทำให้บรรยากาศมีความสุข ผ่อนคลาย สนุกสนาน
  4. มีการแสดงให้รู้ถึงความรัก ความห่วงใย
  5. พูดจาสื่อสารทางบวก
  6. รับฟังความคิดเห็นกัน
  7. เริ่มจากกิจกรรมที่ทุกคนชื่นชอบ และผลัดกันทำกิจกรรมที่สมาชิกชื่นชอบ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3zLT4Ph


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท