Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ดูแลจิตใจ ปรับใหม่ วัยทำงาน


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

06-08-2022 15:02

โรคเครียด ถือเป็นโรคยอดนิยม โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน

ภาพประกอบเคส

โรคเครียด ถือเป็นโรคยอดนิยม โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานซึ่งเกิดได้จาก

  • ความเครียดจากงาน เช่น ภาระ งานมาก-ทำไม่ทัน เวลาการทำงาน งานไม่ตรงความสามารถ งาน-เวลาไม่เหมาะสม สิ่งแวดล้อมการทำงาน เสียงดัง กลิ่น สิ่งอำนวยความสะดวก เจ้านาย-เพื่อนร่วมงาน-ลูกน้อง ขาดความเข้าใจ การช่วยเหลือกันและกัน
  • ความเครียดจากตนเอง เช่น ไม่สามารถแบ่งเวลาได้ งาน ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว คาดหวังไม่ตรงใจ คาดหวังต่อตนเอง ผู้อื่น งาน ใจร้อน ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เร็ว มีความเครียดในชีวิตด้านอื่น ๆ พ่อแม่ แฟน ลูก ญาติพี่น้อง สุขภาพ

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถดีขึ้นได้ หากคุณปรับเปลี่ยนตัวเองง่าย ๆ

  • รู้จักรับ-ปฏิเสธงาน แบ่งงานกันทำ
  • น้อมรับความผิดพลาด และแก้ไข พัฒนาทักษะความสามารถตนเอง
  • แบ่งเวลาสำหรับงาน การพักผ่อน และกิจกรรมกับผู้อื่นทั้งในครอบครัว-เพื่อนร่วมงาน
  • สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ มากกว่าตำหนิตัวบุคคล
  • รู้จัก เข้าใจผู้ร่วมงานระดับต่าง ๆ ยอมรับข้อจำกัดและหาจุดพัฒนาร่วมกัน
  • รู้จัก เท่าทันตนเองทั้งความคาดหวัง และอารมณ์ ความคิดต่อสิ่งต่าง ๆ และปรับทัศนคติเชิงบวก
  • ภูมิใจในผลงานทั้งของตนเองและผู้อื่น ให้ความสำคัญกับความพยายาม

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3OTi23f


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท