Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนสำหรับรถรับ-ส่งนักเรียน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

29-07-2022 10:50

อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับรถรับ-ส่งนักเรียนเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เยาวชนบาดเจ็บพร้อมกันจำนวนมากและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง

ภาพประกอบเคส

อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับรถรับ-ส่งนักเรียนเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เยาวชนบาดเจ็บพร้อมกันจำนวนมากและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง

คำแนะนำสำหรับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับรถรับ-ส่งนักเรียน ดังนี้

1) เลือกใช้บริการรถที่ได้มาตรฐานตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด เช่น ที่นั่งโดยสารต้องยึดแน่น อย่างมั่นคงแข็งแรง ห้ามนักเรียนยืนโดยสารรถ ทุกคันต้องติดแผ่นป้ายพื้นสีส้ม มีข้อความตัวอักษรสีดำ “รถโรงเรียน” ติดด้านหน้าและท้ายรถ มีไฟสัญญาณสีเหลืองอำพันหรือไฟสีแดงเปิด-ปิดเป็นระยะ มีเครื่องมือจำเป็นกรณีฉุกเฉินติดตั้งในรถ เช่น เครื่องดับเพลิง ค้อนทุบกระจก และมีผู้ดูแลนักเรียนประจำอยู่ในรถตลอดเวลา
2) รถที่นำมาใช้ต้องได้รับการตรวจสภาพรถและซ่อมบำรุงรักษา ให้ได้มาตรฐานสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดหรือตรวจสภาพรถทันทีเมื่อพบว่าสภาพรถมีปัญหา
3) ไม่ใช้รถรับ-ส่งนักเรียนที่ดัดแปลงสภาพ หรือกลุ่มรถกระบะต่อเติมหลังคา
4) ห้ามบรรทุกนักเรียนเกินกว่าจำนวนที่นั่งบนรถ
5) มีการตรวจสอบชื่อเด็กนักเรียนขณะขึ้น-ลง และอย่าปล่อยเด็กขึ้นลงรถโดยลำพังเด็ดขาด
6) ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้รับ-ส่งนักเรียน
7) ผู้ขับขี่ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

นอกจากนี้ หากประชาชนพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ อาจทำให้เกิดอันตรายแทรกซ้อนหรือเกิดความพิการของผู้บาดเจ็บได้ ขอให้โทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ โทร 1669 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ จะเกิดความปลอดภัยกับผู้บาดเจ็บมากขึ้น

ที่มา : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/176421/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท