Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

พ่อเลี้ยงเดี่ยว สร้างความสัมพันธ์อย่างไรให้เข้าใจลูก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

13-03-2022 18:15

“ครอบครัว” ภาพของการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก แต่สังคมยุคปัจจุบันคำว่าครอบครัว ถูกให้ความหมายในหลากหลายรูปแบบ และรูปแบบหนึ่งที่ถูกจำกัดความขึ้นคือ “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ลักษณะครอบครัวที่มี แม่กับลูก หรือ พ่อกับลูก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในสังคม

ภาพประกอบเคส

“ครอบครัว” ภาพของการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก แต่สังคมยุคปัจจุบันคำว่าครอบครัว ถูกให้ความหมายในหลากหลายรูปแบบ และรูปแบบหนึ่งที่ถูกจำกัดความขึ้นคือ “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ลักษณะครอบครัวที่มี แม่กับลูก หรือ พ่อกับลูก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในสังคม

สาเหตุของการเกิด “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” เป็นผลมาจากปัญหาการหย่าร้าง หรือการเสียชีวิตของคู่สมรส แต่หากผู้ที่เป็นพ่อหรือแม่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวขาดกำลังใจในการอบรมเลี้ยงดูลูก อาจจะส่งผลถึงสุขภาพจิตของเด็กและเด็กอาจเติบโตมาอย่างขาดความอบอุ่น กลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดคุณธรรมจริยธรรมได้ นอกจากนี้ยังพบว่าแม่จะมีปัญหาซึมเศร้าในอัตราที่สูง ในขณะที่พ่อจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมติดเหล้า-บุหรี่ ส่งผลให้ขาดความใกล้ชิดกับลูก

ความแตกต่างระหว่าง “พ่อเลี้ยงเดี่ยว” กับ “แม่เลี้ยงเดี่ยว” ครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวกับครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ

1.ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว

  • แม่เลี้ยงเดี่ยวมักจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับการหารายได้
  • แม่เลี้ยงเดี่ยวมีปัญหาทางอารมณ์ได้ง่าย เพราะเป็นเพศที่อ่อนไหว
  • แม่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจากภาวะครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง จากการเสียชีวิตของสามีจะมีปัญหาซึมเศร้าในอัตราที่สูงขึ้น
  • ความเป็นผู้หญิงของแม่ลี้ยงเดี่ยวจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่ถูกปลูกฝังในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกจึงทำให้มีความใกล้ชิดกับลูกได้มากกว่าผู้ชาย

2.ครอบครัวที่มีพ่อเลี้ยงเดี่ยว

  • ลูกขาดความใกล้ชิดกับพ่อเนื่องจากพ่ออาจใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับงานเพื่อทำมาหาเลี้ยงครอบครัว
  • พ่อเลี้ยงเดี่ยวจะแสดงออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิด โมโห พฤติกรรมเช่นนี้อาจทำให้ลูกห่างเหินได้ง่าย
  • พ่อเลี้ยงเดี่ยวอาจมีพฤติกรรมติดเหล้า ติดบุหรี่ จึงเป็นปัญหาที่น่ากังวลเพราะเด็กอาจจะซึมซับเลียนแบบได้
  • การเลี้ยงดูลูกผู้หญิง พ่อเลี้ยงเดี่ยวบางคนจะมีความนิ่งเฉยเพราะไม่รู้จะต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรซึ่งอาจจะทำให้เด็กรู้สึกว่าทำไมพ่อไม่เข้าใจหรือไม่สนใจ กรณีนี้พ่อต้องใช้ทักษะการเข้าใจกันและกัน ใช้ความหนักแน่นของผู้ชายเป็นต้นแบบให้กับลูก ซึ่งจะทำให้เด็กมีวุฒิภาวะและโตเร็วกว่าเด็กคนอื่นๆ และยังช่วยสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวได้

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อเลี้ยงเดี่ยว กับลูก

การสื่อสารด้วยคำพูดและภาษากายยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์พ่อลูกให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่พ่อมีเวลาให้ลูกและครอบครัวน้อยลง พ่อเลี่ยงเดี่ยวสามารถสร้างความสัมพันธ์และภูมิกันที่แข็งแรงให้กับลูกได้ดังนี้ 1. พ่อจำเป็นต้องมีช่วงเวลาสื่อสัมพันธ์กับลูก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ซึ่งความหนักแน่นของพ่อจะทำให้ลูกเชื่อมั่นและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 2. ปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของลูก เช่น ลูกที่ยังเล็กควรให้ความใกล้ชิดมากเป็นพิเศษ ส่วนลูกวัยรุ่น ต้องกระตุ้นให้ลูกฝึกคิด รับผิดชอบ แก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยมีพ่อเป็นที่ปรึกษา รับฟัง เข้าใจ และยอมรับในทุกเรื่อง 3. พ่อต้องใช้วิธีการพูดคุยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ใช้สื่อร่วมกัน สอนลูกให้รู้ทันสื่อสมัยใหม่

หากสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ ลูกก็จะได้ภูมิคุ้มกันที่ดีจากพ่อ เป็นวัคซีนใจที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้กับลูกจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

ที่มา : คลินิกซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา
https://www.dmh.go.th/sty_lib/news/depression/view.asp?id=657


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท