Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

คำแนะนำ : หากต้องถอดหน้ากากอนามัย


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

09-07-2022 11:00

ศบค. มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 77 จังหวัด นอกจากนี้ ยังเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ โดยเริ่มดำเนินการได้ทันทีหรือหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา มาตรการการใส่หน้ากากอนามัย ควรสวมหน้ากากและให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิดหรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก

ภาพประกอบเคส

ศบค. มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 77 จังหวัด นอกจากนี้ ยังเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ โดยเริ่มดำเนินการได้ทันทีหรือหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา มาตรการการใส่หน้ากากอนามัย ควรสวมหน้ากากและให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิดหรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก

โดยกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) มี คำแนะนำให้ประชาชนหากต้องถอดหน้ากากอนามัย ดังนี้

การถอดหน้ากากอนามัย ทำได้เมื่อ
1. ขณะอยู่คนเดียว
2. มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น ออกกำลังกาย กินอาหาร ดื่มน้ำ
3. อยู่นอกอาคารที่โล่งแจ้ง ไม่แออัด อากาศถ่ายเทได้สะดวก
4. อยู่ในอาคาร ที่สามารถเว้นระยะห่างได้

กลุ่มที่ควรใส่หน้ากากตลอดเวลา ได้แก่
1. กลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว) หรือผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์
2. ผู้ติดเชื้อ/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

ทั้งนี้ การถอดหน้ากากอนามัยอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละบุคคลอย่างไรก็ตาม เน้นย้ำประชาชนกลุ่มเฉพาะ ควรสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น หน้ากากอนามัยมีประโยชน์ต่อการป้องกัน ทั้งการแพร่เชื้อและการรับเชื้อโควิด 19 รวมถึงโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ จึงควรพวกหน้ากากอนามัยติดตัวทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://bit.ly/3bwQCCB
: Komchadluekonline https://bit.ly/3xYpvrH


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท