Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

แม่ตั้งครรภ์สูดนิโคติน ลูกเสี่ยงสมาธิสั้น


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

09-07-2022 10:26

ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การรับสารนิโคตินจากยาสูบ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้น นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม หลักฐานล่าสุดจากการทดลองในสัตว์ แสดงให้เห็นว่าการได้รับสารนิโคตินก่อนคลอดมีอิทธิพลต่อสมอง ซึ่งในมนุษย์ก็เช่นกัน นิโคตินจะถูกส่งจากแม่สู่ลูก เป็นกลไกที่จะกระตุ้นโรคสมาธิสั้นในเด็กได้

ภาพประกอบเคส

ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การรับสารนิโคตินจากยาสูบ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้น นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม หลักฐานล่าสุดจากการทดลองในสัตว์ แสดงให้เห็นว่าการได้รับสารนิโคตินก่อนคลอดมีอิทธิพลต่อสมอง ซึ่งในมนุษย์ก็เช่นกัน นิโคตินจะถูกส่งจากแม่สู่ลูก เป็นกลไกที่จะกระตุ้นโรคสมาธิสั้นในเด็กได้

โรคสมาธิสั้น เป็นโรคในวัยเด็กที่นำไปสู่ภาวะก้าวร้าว ต่อต้านสังคม และปัญหาการเสพยา หรือปัญหาการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น โดยอาการสมาธิสั้นที่พบมากที่สุดคือ ซน อยู่ไม่นิ่ง และมีอาการหุนหันพลันแล่น ซึ่งเป็นอาการบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องเข้ารับการรักษา

ภญ.อรทัย วลีวงศ์ นักวิจัยสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ พ.ศ.2554 จากจำนวนตัวอย่าง 733 คน พบว่า 1.8% มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ ในขณะที่ตัวเลขการได้รับสัมผัสควันบุหรี่มือสองขณะตั้งครรภ์เป็นประจำ พบว่าสูงถึง 15.7% ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่บอกว่าได้รับควันบุหรี่จากคนในครอบครัว โดย 70.3% ได้จากสามี 40.3% ได้รับจากญาติ ในขณะที่ 37.2% ได้รับจากคนอื่นๆ

ทั้งนี้หญิงตั้งครรภ์ที่เลิกบุหรี่ได้ จะลดความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นโรคสมาธิสั้นได้ นอกจากนี้ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันมือสองขณะตั้งครรภ์ ทั้งจากในบ้าน ในรถยนต์ และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เพราะเด็กในครรภ์จะได้รับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งมีสารนิโคตินเข้าไปในร่างกายได้ ดังนั้นบุคคลรอบข้างควรงดสูบบุหรี่ไปด้วย หากต้องการเลิกบุหรี่ โทร.1600 สายด่วนเลิกบุหรี่

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3NGtFtK


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท