Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ทุกวัย เตรียมความพร้อมให้ครอบครัว


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

09-07-2022 10:21

กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรม โรคความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งซึ่งพบได้บ่อย เป็นความบกพร่องของร่างกายและสติปัญญา

ภาพประกอบเคส

กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรม โรคความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งซึ่งพบได้บ่อย เป็นความบกพร่องของร่างกายและสติปัญญา โดยมีอุบัติการณ์ของกลุ่มอาการดาวน์เท่ากับ 1 : 800 ของทารกแรกเกิด พบได้กับทุกกลุ่มอายุของหญิงตั้งครรภ์ ในแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ ปีละประมาณ 600,000 คน จะมีทารกแรกเกิดที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ ประมาณปีละ 750 ราย ถ้าไม่มีระบบบริการตรวจคัดกรองในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่าย ที่นอกเหนือจากการเลี้ยงดูปกติสูงถึงรายละ 2,500,000 บาท โดยผู้ปกครองของเด็กต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ถือเป็นภาระที่หนักมากสำหรับครอบครัวที่ไม่พร้อม จึงควรมีการตรวจค้นหาแต่เนิ่น ๆ ว่า ทารกในครรภ์มีภาวะเสี่ยงอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์หรือไม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัวด้วย

แนวทางการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์ จะครอบคลุมด้านต่างๆ คือ
1. การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์
2. การตรวจกรองด้วยวิธี Quadruple Test
3. การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด
4. การยุติการตั้งครรภ์
5. การดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์

ทั้งนี้การเข้ารับบริการการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่สามารถเบิกจ่ายตามสิทธิ์ได้นั้น จะต้องเข้ารับบริการตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

1) กระบวนการในการเข้ารับการปรึกษาทางพันธุศาสตร์
2) การเข้ารับการตรวจเลือดคัดกรองโดย Quadruple Test ซึ่งหากมีความเสี่ยงต่ำจะเข้าสู่กระบวนการฝากครรภ์ตามปกติ หรือหากมีความเสี่ยงสูง จะเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ก่อนคลอด
3) รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด โดยการเจาะตรวจหาโครโมโซมของทารกจากน้ำคร่ำหรือเลือดจากสายสะดือทารก หากพบโครโมโซมผิดปกติ จะให้คำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และสามี ในการเลือก ฝากครรภ์ต่อหรือยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งหากหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวต้องการตั้งครรภ์ต่อ ก็พร้อมให้คำแนะนำ ช่องทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์ที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://bit.ly/3ODo2xq


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท