Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

โรค Tic และ Tourette


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

25-06-2022 10:20

โรค Tic หรือ Tourette เป็นโรคความผิดปกติทางระบบประสาท ทำให้มีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ หรือเปล่งเสียงซ้ำๆ มักมีอาการขึ้นๆ ลงๆ ส่งผลให้ขาดความมั่นใจ ถูกล้อ อับอาย หรือถูกตำหนิได้ หากมีอาการทั้งกล้ามเนื้อกระตุก (motor tic) และ เปล่งเสียง (Vocal tic) ร่วมกันเรียกว่า Tourette

ภาพประกอบเคส

โรค Tic หรือ Tourette เป็นโรคความผิดปกติทางระบบประสาท ทำให้มีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ หรือเปล่งเสียงซ้ำๆ มักมีอาการขึ้นๆ ลงๆ ส่งผลให้ขาดความมั่นใจ ถูกล้อ อับอาย หรือถูกตำหนิได้ หากมีอาการทั้งกล้ามเนื้อกระตุก (motor tic) และ เปล่งเสียง (Vocal tic) ร่วมกันเรียกว่า Tourette

พบได้บ่อยแค่ไหน

Tic ชั่วคราวพบได้ถึงร้อยละ20 และพบเป็นต่อเนื่องร้อยละ 2 ในขณะที่พบ Tourette ได้ร้อยละ 1 พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง (3-4 ต่อ1) เริ่มตั้งแต่อายุน้อยกว่า 10 ปี และดีขึ้นเมื่อโตขึ้น อาจพบโรคจิตเวชร่วมด้วยได้ถึง 2 ใน 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคสมาธิสั้นและ ย้ำคิดย้ำทำ

สาเหตุคืออะไร

  • เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม การติดเชื้อ ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบสารเคมีในสมอง
  • อาการอาจมากขึ้นได้ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ความเครียด อากาศร้อน ความเหนื่อย การพักผ่อน

อาการของโรค

  • ขยิบตา ย่นจมูก กระตุกมุมปาก สะบัดคอ เอียงคอ ยักไหล่ กระตุกแขน ขา หน้าท้อง ซ้ำๆ
  • ไอ กระแอม ซูดจมูก ส่งเสียงอือ-อา คำไม่มีความหมาย-หยาบคาย ซ้ำๆ

การรักษาอย่างไร

ส่วนใหญ่แล้วอาการมักเป็นชั่วคราว จึงอาจใช้การสังเกตติดตามอาการ ควรมาประเมินว่ามีโรคอื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยมากกว่าร่วมหรือไม่ และควรรักษาเมื่อถูกล้อว่า ไม่สามารถเข้าสังคมได้ รบกวนชีวิตประจำวันเช่นการเรียน ขับรถ หรือทำให้รำคาญใจ

ทั้งนี้ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจว่าอาการที่เป็นไม่ได้เกิดจากการแกล้งทำ แม้โตขึ้นเด็กจะควบคุมได้บ้างแต่เด็กมักรู้สึกทุกข์ทรมาน ควรให้กำลังใจ ส่งเสริมให้ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ และสร้างความภาคภูมิใจแก่เด็กในด้านอื่นๆ

ที่มา : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3bgPnr7


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท