Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

“รับ รู้ ปรับ ใช้” สร้างความเข้าใจในการใช้กัญชา


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

25-06-2022 10:13

ตามที่ รัฐบาลได้ประกาศ “ปลดล็อกกัญชา” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชา และมีพืชกัญชาไว้ในครอบครองได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของภาครัฐในการปลดล็อกกัญชาครั้งนี้ คือ มุ่งเน้นในการนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ แก่ประชาชนในการใช้กัญชาเพื่อสุขภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชา คุณประโยชน์ และผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการเสพกัญชาเกินขนาด รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก “รับ รู้ ปรับ ใช้”

ภาพประกอบเคส

ตามที่ รัฐบาลได้ประกาศ “ปลดล็อกกัญชา” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชา และมีพืชกัญชาไว้ในครอบครองได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของภาครัฐในการปลดล็อกกัญชาครั้งนี้ คือ มุ่งเน้นในการนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ แก่ประชาชนในการใช้กัญชาเพื่อสุขภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชา คุณประโยชน์ และผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการเสพกัญชาเกินขนาด รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก “รับ รู้ ปรับ ใช้” ได้แก่

  1. รับ : รับข้อมูล ข่าวสารด้านกัญชาจากแหล่งที่เชื่อถือได้
  2. รู้ : รู้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาที่ถูกต้อง
  3. ปรับ : ปรับการใช้กัญชาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
  4. ใช้ : ใช้กัญชาเพื่อสุขภาพและรักษาโรค เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชนอย่างถูกต้องเหมาะสม แทนที่จะใช้เพื่อสันทนาการ

แม้พืชกัญชาจะมีสรรพคุณทางการแพทย์ในการบรรเทาอาการได้หลากหลายโรค และประโยชน์ที่เกี่ยวกับสุขภาพด้านอื่นๆก็ตาม แต่ยังมีกลุ่มผู้ที่ควรระมัดระวังในการใช้กัญชา อาทิ

  • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
  • ผู้ที่มีอาการตับและไตบกพร่อง
  • ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด
  • ผู้ที่ใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง เป็นต้น

ดังนั้น ประชาชนควรศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ในการใช้กัญชาทางการแพทย์จากหน่วยงานสาธารณสุข หรือบุคลากรสาธารณสุข และหากต้องการจะปลูกหรือครอบครองกัญชาก็ขอให้สอบถามข้อมูลจากสายด่วน กัญชง กัญชา 1556 กด 3 เพื่อให้การใช้หรือครอบครองพืชกัญชาเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
https://bit.ly/3bcm4WD


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท