Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เด็กวัยเรียนระวังกับ 5 โรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝน


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

25-06-2022 09:07

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปี โรคติดต่อที่พบบ่อยในกลุ่มเด็กวัยเรียน

ภาพประกอบเคส

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปี โรคติดต่อที่พบบ่อยในกลุ่มเด็กวัยเรียน ได้แก่

 1. โรคมือเท้าปาก
 2. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV
 3. โรคไข้หวัดใหญ่
 4. โรคอุจจาระร่วง
 5. โรคไข้เลือดออก

ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อกันได้ง่ายเมื่อเด็กอยู่รวมกันจำนวนมากในโรงเรียน

เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน และเป็นช่วงเปิดภาคเรียนแบบ onsite ของสถานศึกษาต่างๆ มากขึ้น ทำให้มีการรวมตัวของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง กรมควบคุมโรคจึงได้แนะนำให้โรงเรียนเคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจและการสัมผัส ดังนี้

 • สวมหน้ากากอนามัย
 • หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปาก หรือขยี้ตา
 • งดใช้ผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ แก้วน้ำ หรือหลอดดูดน้ำร่วมกัน
 • ล้างมือบ่อยๆ
 • เว้นระยะห่าง ลดความแออัด
 • ทำความสะอาดอยู่เสมอ

นอกจากนี้ควรร่วมกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้โรงเรียนมีการคัดกรองอาการป่วยในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบเด็กป่วยให้หยุดเรียน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด หากพบการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียน ให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อทำการควบคุมโรค และผู้ปกครองควรเฝ้าระวังอาการผิดปกติของบุตรหลาน หากมีอาการป่วยควรให้นักเรียนหยุดเรียนและพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/175173/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท