Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เข้าใจ…วัยติดเกม


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

25-06-2022 08:47

เกมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมของเด็กยุคไอที ที่หากไม่มีการควบคุมที่ดี ก็จะทำให้หมกมุ่น จนละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียน ยอมอดอาหาร อดนอน สุขภาพย่ำแย่ หากเล่นติดต่อกัน เป็นเวลานานก็จะทำให้สายตาผิดปกติ มีโอกาสเกิด โรคนิ้วล็อกเนื่องจากใช้งานนิ้วมือมากเกินไป นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นำไปสู่ปัญหาสังคมตามมา เช่น โกหก ขโมย ก้าวร้าว หนีเรียน หนีออกจากบ้าน และการพนัน

ภาพประกอบเคส

เกมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมของเด็กยุคไอที ที่หากไม่มีการควบคุมที่ดี ก็จะทำให้หมกมุ่น จนละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียน ยอมอดอาหาร อดนอน สุขภาพย่ำแย่ หากเล่นติดต่อกัน เป็นเวลานานก็จะทำให้สายตาผิดปกติ มีโอกาสเกิด โรคนิ้วล็อกเนื่องจากใช้งานนิ้วมือมากเกินไป นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นำไปสู่ปัญหาสังคมตามมา เช่น โกหก ขโมย ก้าวร้าว หนีเรียน หนีออกจากบ้าน และการพนัน

การห้ามลูกไม่ไห้เล่นเกมอาจเป็นเรื่องยาก แต่พ่อแม่และผู้ปกครองก็สามารถป้องกันไม่ให้ลูกติดเกมได้ด้วยวิธีการดังนี้

  1. สร้างความสัมพันธ์ ให้เวลากับลูกมากขึ้นหากิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ในครอบครัว รู้จักรับฟัง และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมเมื่อลูกมีปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้ระบายออกด้วยการเล่นเกม หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์และความรุนแรง
  2. สร้างแรงจูงใจ พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่าง ในการสนับสนุนและจูงใจให้วัยรุ่นทำกิจกรรม ที่สร้างสรรค์หรือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น ส่งเสริมให้ลูกค้นพบ ความสามารถและมองเห็นข้อดีของตนเอง
  3. ตั้งเป้าหมายร่วมกัน พ่อแม่ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้เด็กมีส่วนร่วม เริ่มจากช่วยกันกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกม และพ่อแม่ต้องติดตามพฤติกรรมให้เป็น ไป ตามข้อตกลง รู้จักให้คำชมเชยหรือของขวัญเมื่อลูก สามารถทำตามข้อตกลงได้ และมีการลงโทษหากลูก ไม่สามารถทำตามข้อตกลง

เนื่องจากเทคโนโลยีก้าวไปไกล และไวมาก พ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้อง เรียนรู้รูปแบบและให้รู้เพื่อสามารเท่าทัน ให้คำแนะนำในการเล่นเกมแก่ลูกได้ อย่างเหมาะสม

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/game


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท