Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ยึดหลัก “3 ใช้” ลดปริมาณพลาสติก


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

19-06-2022 11:22

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Only One Earth” หรือ “โลกเรามีเพียงใบเดียว” มนุษย์ยังใช้ชีวิตสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแบบไร้ขีดจำกัด ส่งผลกระทบจนอาจเกิดวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมได้

ภาพประกอบเคส

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Only One Earth” หรือ “โลกเรามีเพียงใบเดียว” มนุษย์ยังใช้ชีวิตสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแบบไร้ขีดจำกัด ส่งผลกระทบจนอาจเกิดวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมได้

จากสถิติงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2563 พบว่า ประเทศไทยมีการสร้างขยะพลาสติกต่อประชากรสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยมีปริมาณขยะพลาสติก 4,796,494 ตัน/ปี (หรือราว 69.54 กิโลกรัม/ปี/คน) และมีสัดส่วนขยะพลาสติกในขยะทั่วไปมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก คือ ร้อยละ 17.6 โดยปริมาณพลาสติกในประเทศไทย แบ่งเป็นประเภทถุงพลาสติก 1.11 ล้านตัน ขวดพลาสติก 0.40 ล้านตัน แก้ว กล่อง และถาดพลาสติก 0.23 ล้านตัน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถร่วมมือกันรณรงค์ลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งด้วยหลัก 3 ใช้ คือ

1) ใช้น้อย ลดการใช้เท่าที่จำเป็น (Reduce)

2) ใช้ซ้ำ และใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น (Reuse)

3) ใช้ใหม่ โดยการนำแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle)

เพื่อเป็นการชะลอวิกฤติลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น ปัญหาขยะตกค้างในชุมชนทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร การเผาขยะกลางแจ้ง อาจทำให้เกิดควันและสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐยังมีการรณรงค์ลดใช้พลาสติก สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะตามมาด้วย

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/174747/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท