Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว กำลังใจคือสิ่งสำคัญ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

13-03-2022 17:12

ครอบครัว... หลายๆ คนจะนึกถึงภาพของการมีพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้า แต่ในปัจจุบันคำว่า “ครอบครัว” ในสังคมปัจจุบันยังมี “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ที่อาจมีแค่แม่กับลูก หรือลูกกับพ่อ แต่พวกเค้าก็นับว่าเป็นครอบครัวหนึ่งในสังคมไทย

ภาพประกอบเคส

ครอบครัว... หลายๆ คนจะนึกถึงภาพของการมีพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้า แต่ในปัจจุบันคำว่า “ครอบครัว” ในสังคมปัจจุบันยังมี “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ที่อาจมีแค่แม่กับลูก หรือลูกกับพ่อ แต่พวกเค้าก็นับว่าเป็นครอบครัวหนึ่งในสังคมไทย

สาเหตุของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้าง การถึงแก่กรรมของคู่สมรส ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในประเทศไทย หากพ่อหรือแม่ที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนั้น ขาดกำลังใจอบรมลูกของตนเอง ก็อาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาอย่างขาดความอบอุ่น ทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดคุณธรรม จริยธรรม

กำลังใจสำคัญของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว

  • สิ่งที่ที่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องปรับตัวมากที่สุด คือ การเป็นทั้งพ่อ แม่ และเพื่อนในเวลาเดียวกัน จึงต้องอาศัยความอดทน ต้องใส่ใจกับลูกเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว สิ่งสำคัญ คือ ต้องไม่ท้อ เพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบถึงลูกโดยตรง ทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาทำให้เราไม่สบายใจ
  • กำลังใจจากลูก จะเป็นสิ่งแรกที่ทำให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว กล้าที่จะยืนหยัดด้วยความห้าวหาญ หาจุดยืนของตัวเองให้ได้ และสิ่งเดียวที่จะทำให้กล้าที่จะเดินหน้าสู้ต่อไปก็คือ “ลูก”
  • พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายท่านต้องอดทนต่อคำสบประมาทจากสังคมหลังการเปลี่ยนแปลงเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว สิ่งสำคัญคือสังคมต้องไม่ตีกรอบว่า เด็กมีปัญหามาจากการที่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่ทุกคนควรร่วมมือกันและเข้าใจช่วยกัน สอดส่องเป็นหูเป็นตา แนะนำสิ่งดีๆ ให้เด็กและบุคคลที่ประสบปัญหาการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวให้มีกำลังใจต่อสู้
  • ผู้ใหญ่ต้องแก้ปัญหาด้วยการดูแลลูกให้ดีที่สุด โดยเฉพาะโลกยุคไอที ข้อมูลที่ต่างๆ เข้าถึงเด็กได้ง่าย หากปล่อยปะละเลยเด็กอาจกจะโดนชักนำไปในสิ่งที่ไม่ดีโดยง่าย และตัวเด็กเองนั้นก็อย่าเอาปมด้อยของตัวเองมาเป็นเครื่องมือที่ทำให้ตัวเองเป็นคนไม่ดี แต่เราต้องทำหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดี ให้กำลังใจพ่อหรือแม่ของตัวเองและช่วยกันประคองชีวิตไปพร้อมๆ กัน

ที่มา : สำนักงากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/329LL5L


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท