Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

7 วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: สุขภาพใจ

02-06-2022 17:15

การเลี้ยงดูที่ดีของพ่อแม่ ให้ความรักดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนการใช้เวลาร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ ลูก เป็นการพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อม มีความฉลาดทั้งไอคิวและอีคิว เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ และมีชีวิตที่เป็นสุข โดยมี 7 วิธีง่ายๆ ให้พ่อแม่นำไปใช้ในการพัฒนาความฉลาดของลูก ช่วยต่อยอดให้ลูกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มอบเป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับแม่ทุกคน

ภาพประกอบเคส

การเลี้ยงดูที่ดีของพ่อแม่ ให้ความรักดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนการใช้เวลาร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ ลูก เป็นการพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อม มีความฉลาดทั้งไอคิวและอีคิว เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ และมีชีวิตที่เป็นสุข โดยมี 7 วิธีง่ายๆ ให้พ่อแม่นำไปใช้ในการพัฒนาความฉลาดของลูก ช่วยต่อยอดให้ลูกเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มอบเป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับแม่ทุกคน

7 วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูก

  1. ฉลาดคิด ฝึกเด็กให้รู้จักคิดในแง่บวก คิดในทางที่ดี คิดในทางสร้างสรรค์ สามารถควบคุมความคิดของตนเองได้ รู้จักฝึกคิดในหลากหลายแง่มุม หลากหลายวิธี และเห็นผลที่จะตามมา
  2. ฉลาดสื่อสาร ฝึกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ฝึกให้เด็กรู้จักเลือกที่จะพูดแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์ มีความปรารถนาดี และเจตนาดีต่อบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงคำพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์ ตลอดจนการเป็นผู้ฟังที่ดี โดยการรับฟังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กฉลาดขึ้นได้ เพราะจะทำให้ได้รับความรู้และข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ
  3. ฉลาดทำ พ่อแม่ต้องมอบหมายงานให้เด็กทำ เพื่อฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ เช่น ทำงานบ้าน เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผนตั้งเป้าหมายการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างความขยัน พากเพียร อดทน มีวินัยในการควบคุมตนเอง และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
  4. ฉลาดสัมพันธ์ ฝึกให้เด็กสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น ผ่านกระบวนการเล่น ให้เด็กได้เรียนรู้กฎกติกา มีความสนุกสนาน แบ่งปันช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้และรับ แสดงความชื่นชมให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เห็นถึงคุณค่าของการรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
  5. ฉลาดอารมณ์ ฝึกให้เด็กรู้เท่าทันถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา รวมทั้งสามารถจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้ มีสติรู้ตัว และสามารถควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควร
  6. ฉลาดเข้าใจ ฝึกให้เด็กมีทักษะในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น เกิดการรับรู้ตนเองตามความเป็นจริง รู้ว่าตนเองมีความสามารถและถนัดด้านไหน การจูงใจให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง จะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างแท้จริง
  7. ฉลาดปรับตัว ฝึกให้เด็กสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ มีวิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง จะทำให้เด็กรู้จักการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ที่มา : กรมสุขภาพจิต
https://bit.ly/38XTG9R


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท