Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ตับอักเสบเฉียบพลันในเด็ก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

28-05-2022 14:10

องค์การอนามัยโลก ได้มีประกาศแจ้งเตือนพบผู้ป่วยเด็กเป็นตับอักเสบเฉียบพลันเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 10 ปี โดยสาเหตุไม่ได้เกิดจากไวรัสตับอักเสบชนิดเอ-อี

ภาพประกอบเคส

องค์การอนามัยโลก ได้มีประกาศแจ้งเตือนพบผู้ป่วยเด็กเป็นตับอักเสบเฉียบพลันเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 10 ปี โดยสาเหตุไม่ได้เกิดจากไวรัสตับอักเสบชนิดเอ-อี

อาการ

ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด มักไม่มีไข้ ต่อมาพบว่ามีตับอักเสบรุนแรงตามมา และพบว่าร้อยละ 10 ของผู้ป่วยเกิดภาวะตับวายตามมาอีกด้วย

สาเหตุ

หนึ่งในสามของผู้ป่วยตรวจพบการติดเชื้อ Adenovirus และในผู้ป่วยบางรายมีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ร่วมด้วย Adenovirus เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ติดต่อโดยการสัมผัสละอองฝอยของสิ่งคัดหลั่งทางระบบทางเดินหายใจ สัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยทั่วไป Adenovirus ไม่ทำให้เกิดตับอักเสบในเด็กที่มีภูมิคุ้มกันปกติ จึงมีข้อสันนิษฐานว่าในช่วงการระบาดของโรคโควิดที่ผ่านมา ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Adenovirus ในเด็กน้อยลง เมื่อติดเชื้อ Adenovirus จึงเกิดตับอักเสบรุนแรงตามมาได้

การรักษา

การรักษาตับอักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากการติดเชื้อ Adenovirus นั้น ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ ไม่มียารักษาเฉพาะ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะตับวาย ผู้ป่วยมักมีการเปลี่ยนแปลงของระดับการรับรู้ ซึมลง เลือดออกผิดปกติ และอาจเสียชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับ

ที่มา: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
https://bit.ly/3FMghlw


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท