Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

โsค NCDs โรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

28-05-2022 12:45

NCDs (Non-Communicable diseases) คือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ เชื้อโรค หรือพาหะนำโรค แต่เกิดจากการเสื่อมสภาพของร่างกาย และส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยกลุ่มโรค NCD ได้แก่ โรคบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง ถุงลมโป่งพอง โรคอ้วน และโรคไตเรื้อรัง

ภาพประกอบเคส

NCDs (Non-Communicable diseases) คือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ เชื้อโรค หรือพาหะนำโรค แต่เกิดจากการเสื่อมสภาพของร่างกาย และส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยกลุ่มโรค NCD ได้แก่ โรคบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง ถุงลมโป่งพอง โรคอ้วน และโรคไตเรื้อรัง

สาเหตุจากพฤติกรรมดังนี้

  • การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
  • ความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดปัญหาการนอนหลับ และเกิดความเครียด
  • การออกกำลังกายหรือการมีกิจกรรมทางกายภาพในชีวิตประจำวันไม่เพียงพอ เช่น การใช้เครื่องอำนวยความสะดวก การใช้ลิฟต์ หรือบันไดเลื่อนแทนการเดินขึ้นบันได เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงของโรค NCDs

  1. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารในปริมาณแคลอรีที่เหมาะสมต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่าปกติ ควรรับประทานโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะการบริโภคโปรตีนมากเกินไปอาจจะเกิดผลเสียต่อการทำงานของไต และควรลดปริมาณโซเดียมในอาหารโดยไม่รับประทานอาหารเค็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกรับประทานอาหารอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลร่วมกับการใช้ยาเบาหวาน
  2. กิจกรรมทางกายภาพ ควรเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพ เช่น ใช้การเดิน การขึ้นลงบันไดมากขึ้น หรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น ขี่จักรยาน วิ่ง หรือว่ายน้ำ
  3. งดการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์

การลดภาวะแทรกซ้อนของโรค NCDs และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค NCDs

ที่มา : ศ. นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย https://bit.ly/3LY7dwf
: SOOK By สสส. https://bit.ly/3kO7PZs


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท