Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การดูผลตรวจ ATK ให้ปลอดภัยทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมงาน


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

28-05-2022 12:35

การตรวจ ATK คือ วิธีตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคโควิด-19 เบื้องต้น โดยประชาชนที่สงสัยว่าตัวเองมีอาการหลังจากใกล้ชิดผู้ติดเชื้อก็สามารถซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจหาได้ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากการอ่านผลนั้นมีโอกาสขึ้นผลบวกลวง หรือขึ้นขีดแต่ไม่ได้ติดเชื้อ จึงต้องศึกษาวิธีใช้จากฉลากชุดตรวจ ATK ที่ซื้อมาใช้ ทั้งแบบน้ำลาย และแยงจมูก

ภาพประกอบเคส

การตรวจ ATK คือ วิธีตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคโควิด-19 เบื้องต้น โดยประชาชนที่สงสัยว่าตัวเองมีอาการหลังจากใกล้ชิดผู้ติดเชื้อก็สามารถซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจหาได้ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากการอ่านผลนั้นมีโอกาสขึ้นผลบวกลวง หรือขึ้นขีดแต่ไม่ได้ติดเชื้อ จึงต้องศึกษาวิธีใช้จากฉลากชุดตรวจ ATK ที่ซื้อมาใช้ ทั้งแบบน้ำลาย และแยงจมูก

ตรวจ ATK ขึ้น 1 และ 2 ขีดจางๆ แปลว่าอะไร
ตรวจ ATK ขึ้นจางๆ อาจมีสาเหตุมาจากชุดตรวจเก่า หรือไม่ได้มาตรฐาน เกิดการปนเปื้อนจากการทดสอบ สภาพแวดล้อมการตรวจไม่เหมาะสม เช่น มีความชื้นสูง หรือร้อนเกินไป ทิ้งระยะการอ่านผลไว้นานเกินไป วิธีแก้ไข ใช้ชุดตรวจใหม่ ที่ได้มาตรฐาน และเปลี่ยนพื้นที่ตรวจให้สะอาด

ตรวจ ATK 1 ขีด ยังแพร่เชื้อได้ ไม่ได้แปลว่าหาย
ความหมายของการตรวจ ATK ขึ้น 1 ขีด มีได้ดังนี้

  1. ไม่พบการติดเชื้อ
  2. ติดเชื้อในระยะแรก ร่างกายจึงมีเชื้อไวรัสต่ำ
  3. วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจมาไม่ถูกต้อง
  4. อ่านผลตรวจนานเกินไป

การตรวจ ATK ขึ้น 1 ขีดหลังจากตรวจพบเชื้อครั้งแรกแล้ว ต้องรักษาตัวให้ครบ 10 วัน ระหว่างนั้นอาจยังแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้หากผ่านการติดเชื้อมาแล้ว ระหว่างการรักษาไม่ควรตรวจ ATK ทั้งที่ยังรักษาไม่ครบ 10 วัน เพราะการตรวจ ATK จะขึ้น 2 ขีดได้ในระยะเวลาวันที่ 5-7 หลังจากการติดเชื้อ แต่ควรดูแลสุขภาพให้ครบกำหนด 10 วันตามที่กำหนด

ตรวจ ATK 1 ขีด ไปทำงานได้เลยไหม
บางสถานประกอบการกำหนดให้ลูกจ้างที่สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันกักตัวด้วยจำนวนวันที่แตกต่างกัน แต่หากลูกจ้างตรวจพบเชื้อแล้ววิธีที่ปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมงานมากที่สุด ควรมีใบรับรองแพทย์ยืนยันการรักษาว่าหายแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องตรวจ RT-PCR หรือตรวจหาภูมิคุ้มกันก่อนกลับไปทำงาน

การทำใบรับรองแพทย์ โดยวิธีตรวจ atk มีใบรับรอง นี้จะช่วยให้ลูกจ้างได้สิทธิหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือเบิกค่าชดเชยหยุดงานกับประกันโควิดที่ทำไว้ หรือเบิกค่าชดเชยหยุดงานจากประกันสังคม ม.33, ม.39 และ ม.40

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
https://bit.ly/3w63NAM


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท