Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ทำงานอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

15-05-2022 16:49

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่ไม่ได้ Work From Home และยังคงมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงาน อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ เนื่องจากการสัมผัสพื้นผิวร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ เป็นต้น

ภาพประกอบเคส

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่ไม่ได้ Work From Home และยังคงมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงาน อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ เนื่องจากการสัมผัสพื้นผิวร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ เป็นต้น

วัยทำงานต้องคุมเข้มเพื่อให้อยู่ที่ทำงานอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยหลักปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้

 1. ก่อนเข้าทำงานต้องประเมินตนเอง ผ่านระบบ “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้แจ้งหัวหน้างาน และปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานที่กำหนดไว้
 2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และล้างมือบ่อย ๆ
 3. หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน
 4. ใช้รูปแบบ Online แทนการรวมกลุ่มพูดคุย หรือการประชุม
 5. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น
 6. แยกกันกินอาหาร เว้นระยะห่างกับผู้ร่วมงาน สำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ หน่วยงานควรพิจารณาใช้มาตรการ Work From Home ให้มากที่สุด

สำหรับสถานที่ทำงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ดังนี้

 1. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น ทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องน้ำ
 2. มีการกำหนด และตรวจสอบการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ทุกรอบการปฏิบัติงาน
 3. มีภาชนะรองรับขยะประเภทต่าง ๆ อยู่ในสภาพดี และกำหนดจุดรวบรวม เพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง
 4. มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่ให้แออัด โดยลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล เช่น สลับเวลาในการเข้างาน เวลาพัก หรือเวลากินอาหาร หากพื้นที่จำกัดไม่สามารถจัดโต๊ะให้เว้นระยะห่างได้ถึง 1 เมตร ให้ทำฉากกั้น
 5. ภายในอาคารให้มีการระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง รวมทั้งทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/173333/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท