Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

แนวทางการปฏิบัติผู้ป่วยโควิด กรณีที่ไม่มีห้องแยกให้กักตัวในบ้าน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

15-05-2022 09:26

"โอมิครอน" เป็นโควิด19 สายพันธุ์ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อสูง แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ โดยอาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล แต่หากภายในบ้านไม่มีห้องแยกให้กักตัว อีกทั้งจำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว จะมีแนวปฏิบัติตนย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด19

ภาพประกอบเคส

"โอมิครอน" เป็นโควิด19 สายพันธุ์ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อสูง แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ โดยอาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล แต่หากภายในบ้านไม่มีห้องแยกให้กักตัว อีกทั้งจำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว จะมีแนวปฏิบัติตนย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด19

แนวทางการปฏิบัติ กรณีที่ไม่มีห้องแยกให้กักตัวในบ้าน ควรปฏิบัติดังนี้

  1. ขอให้ทุกคนที่อยู่ในห้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และยึดแนวทางการป้องกันตนเองตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  2. แบ่งเขตพื้นที่ส่วนผู้ติดเชื้อและส่วนผู้ที่ไม่ติดเชื้อแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
  3. จัดหาพัดลมวางไว้ในห้องและเปิดตลอดเวลา เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางลมให้ไปออกที่หน้าต่างฝั่งที่ใกล้กับส่วนผู้ติดเชื้อ ซึ่งจะทำให้พื้นที่ของส่วนผู้ที่ไม่ติดเชื้อ ปลอดภัยเนื่องจากอยู่เหนือลม โดยมีพื้นที่กำหนดพิเศษที่จะให้ผู้ที่เป็นสามารถผ่านเข้ามาได้เฉพาะกรณีวางของหรือออกจากห้องเท่านั้น
  4. กำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับการจัดการกับสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้แล้ว โดยขอให้ผู้ป่วยนำของใส่ในถุง พ่นด้วยแอลกอฮอล์ข้างในก่อนปิดปากถุง เมื่อวางแล้วให้พ่นแอลกอฮอล์ซ้ำที่ตรงปากถุงด้านนอก ส่วนผู้ที่จะนำไปจัดการต่อจะต้องใส่ถุงมือ โดยพ่นแอลกอฮอล์ที่ด้านนอกถุงอีกครั้ง เมื่อนำถุงออกมาจากพื้นที่แล้ว ให้เปิดปากถุงแล้วแช่ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอกประมาณ 10-15 นาที ก่อนที่จะนำไปทำความสะอาดตามปกติ
  5. เมื่อมีการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ขอให้มีการปฏิบัติตัวป้องกันตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยยึดหลัก “ไม่แพร่เชื้อ-ไม่ติดเชื้อ” ทั้งนี้ หากผู้พักอาศัยหรือผู้ดูแลมีอาการผิดปกติควรรีบตรวจหาเชื้อทันที

ที่มา : กรมการแพทย์
https://www.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=32728


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท