Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

พลังบวกปั้นครอบครัวสันติสุข


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

14-05-2022 15:24

“ครอบครัวยุคพลิกผัน (disruptive)” เน้นความประณีตในการเลี้ยงลูก โดยเฉพาะทักษะการพูดทางพลังบวกที่เริ่มต้นจากตัวเราเอง หากทำเป็นพฤตินิสัย จนเป็นวิถีชีวิตจะเป็นวิถีแห่งสันติสุขที่เริ่มต้นจากครอบครัว พ่อแม่ลูกมีโอกาสคุยกัน รับฟังเสียงกัน หรือแม้สามีภรรยาก็สามารถที่จะสื่อสารประโยคบวกๆ เพื่อการส่งสัญญาณพลังบวกได้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง

ภาพประกอบเคส

สถานการณ์ครอบครัวไทยที่มีประมาณ 20 ล้านครอบครัว ร้อยละ 70 เป็นลักษณะครอบครัวขนาดเล็ก ซึ่งมีทั้งรูปแบบครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หย่าร้าง แหว่งกลางที่ปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานแล้วพ่อแม่ไปทำมาหากิน เหลือเพียงร้อยละ 30 เป็นครอบครัวขยาย ขณะเดียวกันอัตราการเกิดมีแนวโน้มต่ำลง ดังนั้น เด็กในยุคปัจจุบันจึงต้องมีคุณภาพอย่างมาก

“ครอบครัวยุคพลิกผัน (disruptive)” เน้นความประณีตในการเลี้ยงลูก โดยเฉพาะทักษะการพูดทางพลังบวกที่เริ่มต้นจากตัวเราเอง หากทำเป็นพฤตินิสัย จนเป็นวิถีชีวิตจะเป็นวิถีแห่งสันติสุขที่เริ่มต้นจากครอบครัว พ่อแม่ลูกมีโอกาสคุยกัน รับฟังเสียงกัน หรือแม้สามีภรรยาก็สามารถที่จะสื่อสารประโยคบวกๆ เพื่อการส่งสัญญาณพลังบวกได้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง

ความหมายของครอบครัวยุค disruptive คือ

  1. การทำให้ครอบครัวมีคุณภาพต้องไม่ลืมจินตนาการ พ่อแม่ต้องรู้จักเหลาความคิด ใช้คำถามปลายเปิดที่ใช้เสียงที่อ่อนโยน อบอุ่น ไม่ประชดประชัน เหน็บแนม แต่เป็นการเปิดประเด็นให้ลูกได้เหลาความคิดไปเรื่อยๆ จินตนาการก็จะเกิด
  2. ความศรัทธาและแรงบันดาลใจ ซึ่งจะเกิดได้จากพลังบวก
  3. สายใยรัก ที่ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุข
  4. คุณธรรม ซึ่งไม่ใช่เป็นนามธรรม แต่เป็นพฤติกรรมดี ทั้งมีความพอเพียง มีจิตอาสา มีน้ำใจแบ่งปัน มีวินัย สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รู้เท่าทัน สิ่งเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วย
  5. จิตสำนึกแห่งพลังบวก ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำ แต่ทั้งบ้านต้องลงมือปฏิบัติร่วมกันจนเกิดเป็นวิถีแห่งชีวิต พฤติกรรมพลังบวกสามารถกู้วิกฤติชีวิตและครอบครัวและกลายเป็นครอบครัวสันติสุขที่จะสะท้อนไปสู่สังคมสันติสุข

ครอบครัวที่มีคุณภาพต้องมีความผูกพันทางอารมณ์จิตใจในการดำเนินชีวิตร่วมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สมาชิกในครอบครัวยอมรับและให้เกียรติกัน โดยเฉพาะพ่อแม่ต้องรับฟังลูก มีอารมณ์ขัน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ที่มา : ไทยรัฐ
https://bit.ly/3vAHmnc


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท