Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ความหลากหลายทางเพศกับการอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติ


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

08-03-2022 11:23

ความหลากหลายทางเพศยังขาดการยอมรับจากครอบครัว สังคม หลายคนยังคงมีความกังวลและมีอคติเรื่องความหลากหลายทางเพศ ซึ่งแท้จริงแล้วความหลากหลายทางเพศเป็นมิติหนึ่งของมนุษย์

ภาพประกอบเคส

ความหลากหลายทางเพศยังขาดการยอมรับจากครอบครัว สังคม หลายคนยังคงมีความกังวลและมีอคติเรื่องความหลากหลายทางเพศ ซึ่งแท้จริงแล้วความหลากหลายทางเพศเป็นมิติหนึ่งของมนุษย์ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ใช่โรคที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิต เป็นรูปแบบความรัก ความสัมพันธ์ ความอบอุ่นที่นอกเหนือจากหญิงและชาย และพวกเขาก็ต้องการพื้นที่ในการพูดคุยสื่อสาร พื้นที่ที่สามารถรับฟังกันด้วยหัวใจ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไม่มีกำแพงทางเพศ

ความหลากหลายทางเพศกับการอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติ

  • ไม่คาดเดาเกี่ยวกับเพศสภาพ (gender) หรือความสัมพันธ์ของบุคคลอื่น
  • เคารพในพื้นที่ส่วนตัว ไม่ถามคำถามที่เป็นการละลาบละล้วงหรือเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรถามผู้อื่นหรือคาดหวังว่าผู้อื่นจะไม่ถามตนเอง เช่น การถามเกี่ยวกับสรีระร่างกาย ความสัมพันธ์ ชีวิตทางเพศ หรือการรับบริการทางการแพทย์ หากคิดว่าเป็นการเหมาะสมที่จะถามคำถามส่วนตัว ควรถามบุคคลนั้นก่อนว่าเขายินดีหรือไม่
  • อย่าคาดหมายว่าบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกคนพร้อมที่จะพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ อย่าคาดหมายว่าบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนี้ หากต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติมควรทำการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
  • เคารพในความเป็นส่วนตัว ไม่บอกผู้อื่นเกี่ยวกับเพศสภาพ รวมถึงสถานะของการเป็นบุคคลข้ามเพศของผู้อื่น สำหรับบุคคลข้ามเพศ (transgender) เมื่อเปลี่ยนผ่าน (transition) บุคคลนั้นจะนิยามตนเองโดยเพศที่บุคคลนั้นต้องการ เช่น เป็นชาย หรือเป็นหญิง ไม่ใช่บุคคลข้ามเพศ บุคคลบางบุคคลอาจต้องการการนิยามอื่น
  • เมื่อบุคคลปรารถนาให้ผู้อื่นคิดว่าตนมีเพศสภาพใด ก็ควรคิดและปฏิบัติต่อบุคคลนั้นตามเพศสภาพดังกล่าว
  • ใช้ชื่อและสรรพนามที่บุคคลนั้นต้องการ หากไม่แน่ใจ ควรถามด้วยความสุภาพ หากใช้ถ้อยคำผิด ควรแก้ไข ขอโทษและปล่อยผ่านไป ไม่ควรทำให้เป็นเรื่องใหญ่
  • เมื่อเขียนหรือกล่าวถึงบุคคลข้ามเพศ อย่าดูถูกอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นโดยเขียนเน้นชื่อหรือสรรพนามที่บุคคลนั้นต้องการด้วยวิธีการใด ๆ
  • ทำความเข้าใจว่าบุคคลข้ามเพศมีสิทธิที่จะใช้พื้นที่ที่เหมาะกับเพศที่บุคคลนั้นเลือก เช่น ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ทั้งในขณะและหลังการเปลี่ยนผ่าน
  • ไม่ยอมรับหรือร่วมวงนินทา ใช้คำพูดหรือพูดจาในเชิงขำขันหรือไร้มารยาท หรือเสียดสีเกี่ยวกับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ควรแสดงการไม่ยอมรับต่อคำพูดหรือพฤติกรรมที่เป็นการเลือกปฏิบัติ ดูหมิ่น ตีตรา เกลียดชัง ไม่เคารพให้เกียรติด้วยเหตุอันเกิดจากความหลากหลายทางเพศ
  • ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพให้เกียรติและศักดิ์ศรีอย่างที่พึงปฏิบัติกับผู้อื่น รวมถึงอย่างที่ตนคาดหวังให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเอง

ที่มา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://www.law.tu.ac.th/how-to-respect-lgbtq/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท