Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

“3อ-2ส-1ฟ-1น” ลดภาวะอ้วน ในวัยทำงาน


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

14-05-2022 13:04

วัยทำงาน เป็นวัยที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หมดไปกับการทำงาน จนแทบไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ จนส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะภาวะอ้วน

ภาพประกอบเคส

วัยทำงาน เป็นวัยที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หมดไปกับการทำงาน จนแทบไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ จนส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะภาวะอ้วน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำรวจประชากรไทยพบว่าคนวัยทำงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะอ้วนถึงร้อยละ 37.5 และศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย ในปี 2563 สำรวจระดับกิจกรรมทางกายในประชากรไทย พบว่าประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอลดลงเหลือร้อยละ 54.7 จากปี 2562 และเป็นคนอ้วนระดับ 1 คือมีค่า BMI 25-29.9 ร้อยละ 20.31และอ้วนระดับ 2 คือมีค่า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ร้อยละ 6.22 ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคอ้วนจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและเสี่ยงเสียชีวิตเมื่อป่วยเป็นโรคโควิด-19

ทั้งนี้กลุ่มวัยทำงานที่เข้าข่ายอ้วนลงพุง สามารถดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ 2ส 1ฟ 1น ดังนี้

  • 3อ ได้แก่

อ อาหาร กินอาหารให้ตรงเวลามีความหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วน 2:1:1 คือ ผักหลากสี 2 ส่วน เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ 1 ส่วน ข้าว แป้ง 1 ส่วน ลดการกินอาหารประเภท หวาน มัน เค็ม ชา กาแฟ ขนมเบเกอรี่ ควรดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย 8 แก้ว หรือ 2 ลิตรต่อวัน

อ ออกกำลังกาย วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วันเช่น การเต้นแอโรบิก การออกกำลังกายแบบคาดิโอ กระโดดเชือก การย่ำเท้าอยู่กับที่ การเดินวันละ 10,000 ก้าว เป็นต้น

อ อารมณ์ผ่อนคลายจากความเครียด เช่น สวดมนต์ นั่งสมาธิ สำหรับ

  • 2ส คือ ส ไม่สูบบุหรี่ และ ส ไม่ดื่มสุรา
  • 1ฟ คือ การดูแลรักษาฟันสูตร 222 แปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้ง นานครั้งละ 2 นาที ไม่กินหรือไม่ดื่มหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง
  • 1น คือ นอนหลับ 7-9 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นเกราะป้องกันโควิด-19


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท