Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างไรให้มีคุณภาพ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

12-05-2022 19:42

แน่นอนว่าไม่มีทุกคนต่างอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ด้วยความจำเป็นและปัญหาของแต่ละครอบครัว ทำให้ให้ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นคุณพ่อ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้ว คุณพ่อ คุณแม่จำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงดูบุตรให้ประสบความสำเร็จด้วย

ภาพประกอบเคส

แน่นอนว่าไม่มีทุกคนต่างอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ด้วยความจำเป็นและปัญหาของแต่ละครอบครัว ทำให้ให้ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นคุณพ่อ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้ว คุณพ่อ คุณแม่จำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงดูบุตรให้ประสบความสำเร็จด้วย

การเป็นพ่อ แม่เลี้ยงเดี่ยวให้มีคุณภาพ ทำได้ดังนี้

1.การยอมรับในความรับผิดชอบ พ่อ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จต้องยอมรับถึงความรับผิดชอบและความท้าทายของการเลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียว หรือบางครั้งต้องยอมรับความยากลำบาก เช่น ยอมสละเวลาส่วนตัว

2.มุ่งมั่นที่จะเป็นครอบครัว พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จมักจะยึดถือครอบครัวสำคัญสูงสุด โดยมุ่งเน้นการเป็นแม่ และพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เอาใจใส่ต่อลูก ใช้ชีวิตและสนุกไปกับลูก

3.ใช้การสื่อสารแบบเปิด พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจะต้องส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารแบบเปิดกับลูก ส่งเสริมให้มีการแสดงออกที่ชัดเจน และเปิดกว้างของความคิด ความรู้สึกภายในครอบครัว

4.มีการจัดการที่ดี พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีการจัดการครอบครัวที่ดี มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนักพร้อมกับการให้เวลาแก่ครอบครัว จะทำให้มีรายได้เพื่อการใช้จ่ายและมีเวลาที่จะดูแลลูกๆ

5.มีเวลาสำหรับการดูแลตัวเอง แม้จะไม่มากนัก แต่การได้ดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการเข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ บ้าง

6.สร้างกิจกรรมผูกความสัมพันธ์ เช่น การเล่านิทานก่อนเข้านอน ชวนลูกไปเที่ยวหรือจัดฉลองที่ถึงวันหยุด เพื่อให้มีความหมายพิเศษสำหรับครอบครัว

ที่มา: ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก
https://bit.ly/3vw9U2e


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท