Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เมื่อลูกเป็น LGBTQ+


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

08-03-2022 10:53

แนวปฏิบัติเพื่อการก้าวข้ามและเรียนรู้ไปกับลูกหลานที่เป็น LGBTQ

ภาพประกอบเคส

LGBTQ คือ กลุ่มคนที่ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งในยุคนี้ถือว่าได้รับการยอมรับและเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน

L ย่อมาจาก Lesbian หรือกลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิงด้วยกัน

G ย่อมาจาก Gay คือกลุ่มชายรักชาย

B ย่อมาจาก Bisexual หรือกลุ่มที่สามารถรักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

T ย่อมาจาก Transgender คือ กลุ่มคนข้ามเพศ จากเพศชายเป็นเพศหญิง หรือเพศหญิงเป็นเพศชาย เป็นผู้ที่รับรู้ว่าตนเองมีเพศภาวะไม่สอดคล้องกับเพศสรีระ ตามรูปแบบที่สังคมกำหนด

Q ย่อมาจาก Queer คือ กลุ่มคนที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่งแล้วแต่ความชอบ ไม่ได้จำกัดในเรื่องเพศและความรัก รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์

ถึงแม้ว่า LGBTQ จะได้รับการยอมรับจากสังคมในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ยังมีสังคมบางส่วนที่ยังไม่เปิดรับและเข้าใจคนกลุ่มนี้มากนัก โดยเฉพาะคนในครอบครัว เมื่อลูกเป็น LGBTQ หน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การหาสาเหตุและพยายามแก้ปมปัญหา หากแต่เป็นการเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของตัวลูก และรู้ว่าพฤติกรรมไหนที่ควรปฏิบัติต่อลูก การที่ยอมรับพฤติกรรม หรือความเป็น LGBTQ ของลูก จะช่วยทำให้ลูกของคุณดำเนินชีวิตได้ด้วยความสุข มีวุฒิภาวะ ทั้งยังทำให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาเอกลักษณ์ทางเพศในเชิงบวกอีกด้วย

แนวปฏิบัติเพื่อการก้าวข้ามและเรียนรู้ไปกับลูกหลานที่เป็น LGBTQ

  1. ไม่เปรียบเทียบลูกหลานของตนกับลูกหลานของคนอื่นๆ และส่งเสริมการรู้คุณค่าในตนเอง เพราะการเปรียบเทียบจะสร้างความกดดัน ให้ลูกหลานและผลักให้เขาไม่อยากเปิดใจกับเรามากยิ่งขึ้น
  2. มีการสื่อสารระหว่างกัน โดยเน้นการสื่อสารในเชิงบวก คือ มองประโยชน์มากว่าโทษหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น
  3. ให้ความสำคัญ กับความสนใจ และความถนัดของลูกหลาน ชื่นชมในสิ่งที่ทำได้ แต่ไม่ใช่เยินยอเกินจริง เพราะอาจส่งผลตรงข้าม
  4. ให้โอกาสลูกหลานได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยที่พ่อ - แม่ผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลอยู่ห่างๆ และให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
  5. ให้บ้านเป็นสถานที่ในการพักผ่อน และเป็นที่พึ่งพิงทางใจสำหรับลูกหลาน
  6. ใช้คำถามปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้พูด เล่าเรื่องราว ถามสารทุกข์สุกดิบของลูกหลาน เช่น ช่วงนี้ เป็นอย่างไรบ้าง
  7. มีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นเรื่องเพศ ไม่ใช่เฉพาะกะเทยหรือคนข้ามเพศเท่านั้นรวมถึงผู้ชายและผู้หญิงด้วย ซึ่งไม่ใช่ปฏิบัติแตกต่างกันจนรู้สึกแปลก อาจใช้จินตนาการเข้าช่วยว่าเราอยากให้คนปฏิบัติแบบไหนกับเรา

ที่มา http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=660


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท