Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศแก้ได้หรือไม่


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

08-03-2022 10:44

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ คือ “การป้องกัน”

ภาพประกอบเคส

เอกลักษณ์ทางเพศที่ผิดปกติ หรือ กลุ่มเพศที่ 3 นั้น มีลักษณะการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับเพศของตัวเอง อาจเกิดจากการเลี้ยงดูหรือปัจจัยทางร่างกาย ซึ่งระดับฮอร์โมนเพศของแม่ผิดปกติในขณะตั้งครรภ์ หรือเด็กมีอวัยวะเพศกำกวมตั้งแต่แรกเกิด ทำให้เลี้ยงเด็กผิดเพศ การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือผิดเพศ

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ คือ “การป้องกัน” โดยบุคคลในครอบครัวควรมีส่วนช่วยในการเลี้ยงเด็กให้เหมาะสมกับเพศของเขา โดยเฉพาะในช่วงอายุ 3 - 6 ปี พ่อควรใกล้ชิดเด็กผู้ชาย แม่ใกล้ชิดเด็กผู้หญิง รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมตามเพศ ไม่ส่งเสริมให้แสดงออกผิดเพศใดๆ จนถึงวัยรุ่น ส่วนในกรณีที่มีสาเหตุจากโรคทาง กาย การรักษาโรคตั้งแต่เล็ก ๆ จะเป็นการป้องกันอีกวิธีหนึ่ง

สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามความสำคัญคือ การมาพบกับจิตแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแล้วรู้สึกอึดอัด ปรับตัวไม่ได้ มีปัญหาในครอบครัว การมาพบจิตแพทย์เพื่อปรับแนวความคิด ความรู้สึก และการดำเนินชีวิต จะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้

ที่มา : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=912&id=912


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท