Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก ด้วยการเล่านิทาน


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-04-2022 19:20

การเล่านิทาน วิธีที่ง่ายที่สุดในการเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กและเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ทุกวัน อีกทั้งยังสร้างความทรงจำที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็กอีกด้วย

ภาพประกอบเคส

การเล่านิทาน วิธีที่ง่ายที่สุดในการเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กและเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ทุกวัน อีกทั้งยังสร้างความทรงจำที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็กอีกด้วย

เรื่องราวในนิทานเปรียบเสมือนสถานการณ์สมมติ ที่ช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดตาม เป็นแบบฝึกหัดอีกรูปแบบหนึ่งที่สนุกและเข้าใจง่าย โดยเด็กที่ฟังนิทานเป็นประจำจะมีทักษะการเรียนรู้ทางภาษา มีทักษะการฟังและสรุปความ และเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีสมาธิที่จดจ่อกับการฟัง ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในการเรียน

ประโยชน์ของการเล่านิทาน เป็นการสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ต่อเด็ก เนื่องจาก

  1. เสริมปัญญาเด็ก นิทานจะช่วยให้เด็กฉลาดทั้งทางปัญญา (IQ) และฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
  2. ทำให้เด็กช่างคิด ช่างถาม ช่างสังเกต
  3. เรียนรู้ภาษา มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา
  4. ฝึกจับประเด็น การเล่าซ้ำจะทำให้เด็กจำได้ทั้งเรื่อง มองภาพรวมเข้าใจเรื่องได้เร็ว
  5. ฝึกสมาธิ การตั้งใจฟังนิทาน เป็นการฝึกสมาธิให้เด็ก
  6. จินตนาการ การฟังนิทานเป็นการเสริมสร้างจินตนาการ
  7. คุณธรรม ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็ก จากเนื้อหาในนิทาน
  8. รักการอ่าน การอ่านนิทานให้ฟังบ่อยๆ ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
  9. ความสุข บรรยากาศการเล่านิทานเป็นความสุขในครอบครัว

ดังนั้นการเล่านิทาน จึงเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่สามารถเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย และสามารถทำได้ทุกวันโดยเฉพาะก่อนนอน นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าของเด็ก และความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ที่มา : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
https://bit.ly/3JFc1We


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท