Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วิธีดูแลเด็กโดยใช้พลังบวก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: สุขภาพใจ

11-04-2022 18:59

หัวใจสำคัญของการเลี้ยงดูลูกด้วยพลังบวก คือ การใช้ความรัก ความไว้วางใจ การให้โอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ หากแต่ละครอบครัวลองนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละบ้านได้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัวได้อย่างแน่นอน

ภาพประกอบเคส

หัวใจสำคัญของการเลี้ยงดูลูกด้วยพลังบวก คือ การใช้ความรัก ความไว้วางใจ การให้โอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ หากแต่ละครอบครัวลองนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละบ้านได้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัวได้อย่างแน่นอน

หัวใจสำคัญเหล่านี้จะทำได้ต้องอยู่บนหลักการ 9 ข้อ ดังนี้

  1. เอาใจเด็กมาใส่ใจเรา ค้นหาให้เจอว่าอะไรทำให้เด็กงอแง ดื้อ
  2. แสดงอาการตอบสนอง เพื่อให้เด็กรับรู้ว่าเรากำลังสนใจความรู้สึกของเด็ก
  3. ยอมรับว่าอารมณ์หงุดหงิดและการทำพลาดเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก
  4. รับรู้และชื่นชมในความสามารถของเด็ก หรือเมื่อเด็กทำสิ่งที่ดี
  5. ตั้งกฎ กติกาให้สอดคล้องกับวัย และทำให้ได้ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
  6. หาจุดสมดุลให้เจอระหว่างชีวิตส่วนตัว และชีวิตการเป็นพ่อแม่
  7. ใช้เวลาอยู่กับเด็กอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างสายใยรักและผูกพันต่อกัน
  8. เท่าทันอารมณ์ตัวเอง และหมั่นตรวจสอบความรู้สึก อย่าเอาอารมณ์ไปลงกับเด็ก
  9. ขอความช่วยเหลือเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้า หงุดหงิด และหาความรู้ตลอดเวลาในการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี

เพียงหลัก 9 ข้อง่ายๆ เท่านี้ แต่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรากับลูกเกิดความรัก ความเข้ากัน เป็นสายสัมพันธ์อันดีที่ทุกครอบครัวต้องการ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3wjlNcG


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท