Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ประกันสังคมกับการดูแลสุขภาพ "ฟรีแลนซ์"


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

08-03-2022 08:59

"ฟรีแลนซ์" หรือ แรงงานอิสระ เป็นอาชีพที่มีความหลากหลายในสายงาน รายได้ก็จะแตกต่างกันไปตามชิ้นงานที่ตกลงกันด้วย หรือมีรายได้ไม่แน่นอน แต่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กลุ่มอาชีพ "ฟรีแลนซ์" การจัดหาหลักประกันทางสังคม และและสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

ภาพประกอบเคส

"ฟรีแลนซ์" หรือ แรงงานอิสระ เป็นอาชีพที่มีความหลากหลายในสายงาน รายได้ก็จะแตกต่างกันไปตามชิ้นงานที่ตกลงกันด้วย หรือมีรายได้ไม่แน่นอน แต่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กลุ่มอาชีพ "ฟรีแลนซ์" การจัดหาหลักประกันทางสังคม และและสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ประกันสังคม มาตรา 40 ทางเลือก 3 เป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมลำ และสร้างหลักประกันทางสังคมที่ดี โดยจัดให้มีแผนการส่งเงินประกันตนเองในอัตราที่ต่ำ แต่สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเกินคุ้มกับ โดย "ฟรีแลนซ์" ที่มีสิทธิการรักษาพยาบาล หรือมีประกันใน รูปแบบอื่น สามารถใช้เสริมกับประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือก 3 ได้ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ จ่ายเงินเพื่อประกันตนเองวันละ 10 บาท หรือ 300 บาทต่อเดือน มีเงินออมสะสมให้เดือนละ 150 บาท ได้รับ

สิทธิประโยชน์ 5 กรณี ของกลุ่มอาชีพ "ฟรีแลนซ์" ได้แก่

  1. เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย นอนรักษาตัว ในโรงพยาบาล ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ 300 บาทต่อวัน จนกว่าจะออกจากโรงพยาบาล ในกรณีไม่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป รับเงิน ชดเชยการขาดรายได้วันละ 200 บาท
  2. ทุพพลภาพ ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ตลอดชีวิต
  3. เสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ 40,000 บาท
  4. อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ได้รับบำเหน็จชราภาพ และหากจ่ายเงินสมทบมาครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม 10,000 บาท
  5. รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนคนละ 200 บาท คราวละ 2 คน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

การสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ทางเลือก 3 กลุ่มอาชีพ "ฟรีแลนซ์" สามารถสมัครได้ง่ายๆ เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว ทั้งนี้ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี บริบูรณ์

ช่องทางการชำระเงิน - จ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, เคาน์เตอร์บิ๊กซี, เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส, เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย, เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ - หักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือดูข้อมูลที่ www.sso.go.th

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3eDlKOT


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท