Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

กฎ 7 ข้อ เพื่อชีวีสดใสจนถึงวัยสูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

17-03-2022 18:26

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ คนเราควรรู้จักดูแลสุขภาพตนเองตั้งแต่เด็กจนเข้าสู่วัยสูงอายุ ไม่มีใครสามารถหยุดอายุของตัวเองได้ แต่เราสามารถกำหนดชีวิตในวัยสูงอายุของเราให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขได้ด้วยการดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้

ภาพประกอบเคส

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ คนเราควรรู้จักดูแลสุขภาพตนเองตั้งแต่เด็กจนเข้าสู่วัยสูงอายุ ไม่มีใครสามารถหยุดอายุของตัวเองได้ แต่เราสามารถกำหนดชีวิตในวัยสูงอายุของเราให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขได้ด้วยการดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้

กฎ 7 ข้อเพื่อชีวีสดใสจนถึงวัยสูงอายุ หมายถึง กิจกรรมที่ทุกคน ทุกวัย ควรปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้เป็นผู้สูงอายุที่สดใส มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว

  • กฎข้อที่ 1 ดูแลความสะอาดร่างกาย มือ ฟัน ช่องปาก เสื้อผ้า ของใช้ และที่พักอาศัย
  • กฎข้อที่ 2 กินอาหารที่สุกและสะอาด ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารประเภทผัก ปลา ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 8 แกว โดยดื่มเป็นระยะๆ ตลอดวัน
  • กฎข้อที่ 3 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกาย
  • กฎข้อที่ 4 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • กฎข้อที่ 5 ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด หลีกเลี่ยง บุหรี่ สุรา
  • กฎข้อที่ 6 ฝึกจิตให้ผ่องใส คิดดี ทำดี มีวิธีจัดการความเครียดที่เหมาะสม ทำกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม
  • กฎข้อที่ 7 ไปตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟัน

ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
http://bit.ly/2f3LJ77


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท